Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập 

Ngày hiệu lực: ngày 1 tháng 1 năm 2023

 

Tập đoàn AES, có trụ sở tại 4300 Wilson Blvd., 11th Floor, Arlington, VA 22203, và các bên liên kết, các công ty con (gọi chung là “Công ty” hoặc “AES”) tôn trọng quyền riêng tư của các bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó thông qua việc tuân thủ của các bên liên kết và các công ty con đối với Chính sách này.

Chính sách bảo mật và lưu trữ phiên đăng nhập mô tả cách AES thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý các dữ liệu nhận dạng cá nhân của người dùng truy cập vào Trang web này (như được định nghĩa dưới đây), liên hệ với nhân viên của khách hàng, khách hàng triển vọng của chúng tôi, nhà phân phối, nhà thầu, người sử dụng và các nhà cung cấp (“Dữ liệu Cá nhân”). Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này áp dụng đối với Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập được thông qua trang web công khai của chúng tôi hoặc thông qua bất kỳ các dịch vụ nào của AES có liên kết với Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này (gọi chung là “Trang web” hoặc “Các trang web”), cũng như trong email, văn bản và các tin nhắn điện tử khác giữa bạn và AES, và ngoại tuyến thông qua các phương thức liên hệ hoặc trao đổi khác với nhân viên AES.

Chính sách này không áp dụng đối với thông tin được thu thập bởi bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm thông qua bất kỳ ứng dụng hoặc nội dung nào (bao gồm quảng cáo) mà có thể liên kết hoặc có thể truy cập được từ hoặc thông qua Các trang web.

Đối với Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập áp dụng trong các hoạt động tuyển dụng và tìm các ứng viên, vui lòng xem Privacy Notice For Applications | AES Corporation Careers.

Vui lòng đọc chính sách này thật cẩn thận để hiểu về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến thông tin của bạn và cách chúng tôi sẽ xử lý những thông tin đó. Nếu bạn không đồng ý với các chính sách và thông lệ của chúng tôi, lựa chọn của bạn là không sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc không cung cấp thông tin đó cho AES. Khi truy cập hoặc sử dụng Trang web này, hoặc cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân cho AES, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý với chính sách bảo mật này, trừ khi có hợp đồng riêng giữa bạn và AES điều chỉnh về việc cung cấp thông tin đó. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web này hoặc cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân cho AES sau khi chúng tôi điều chỉnh chính sách, sẽ được coi là chấp thuận các điều chỉnh đó, chính vì vậy, vui lòng kiểm tra thông tin chính sách định kỳ để nắm được các nội dung đã cập nhật.

Đối với Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR), Tập đoàn AES sẽ được coi là bên kiểm soát dữ liệu và các công ty con cũng như chi nhánh của tập đoàn sẽ được coi là bên nhận chuyển giao Dữ liệu cá nhân.

Trẻ em dưới 16 tuổi

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi. Không cá nhân nào dưới 16 tuổi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho hoặc trên Trang web. Chúng tôi không chủ đích thu thập thông tin của trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu bạn dưới 16 tuổi, đừng sử dụng hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào trên Trang web này hoặc thông qua bất kỳ tính năng nào của Trang web, sử dụng bất kỳ tương tác hoặc tính năng bình luận công khai nào của Trang web này, hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào của bạn cho chúng tôi, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc bất kỳ tên màn hình, hoặc tên người dùng mà bạn có thể sử dụng. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập hoặc nhận được thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi mà không có sự chấp thuận của phụ huynh, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có thể có bất kỳ thông tin nào từ hoặc về một trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu dưới đây.

Tóm tắt các ý chính

1. Thu thập

Với tư cách là một doanh nghiệp B2B, chúng tôi thu thập tên, thông tin liên hệ và các Dữ liệu Cá nhân khác liên quan đến quan hệ thương mại của chúng tôi.

2. Sử dụng

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để cung cấp cho dịch vụ của mình và hồi đáp các câu hỏi, để quản lý tài khoản và duy trì hoạt động kinh doanh, cung cấp các dịch vụ marketing liên quan và hoàn thành các công việckinh doanh khác và mục tiêu tuân thủ.

3. Chia sẻ

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân khi cần để cung cấp các dịch vụ của mình và hồi đáp các yêu cầu, và để hoàn thành các công việc kinh doanh và mục tiêu tuân thủ.

4. Lựa chọn Marketing

Bạn có thể kiểm soát việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho hoạt động marketing trực tiếp như thế nào.

5. Lưu trữ phiên truy cập

Chúng tôi sử dụng tiện ích lưu trữ phiên truy cập trên Trang web và trong việc trao đổi thông tin của mình, và đưa ra các lựa chọn về việc sử dụng lưu trữ phiên truy cập bao gồm định hướngvà quảng cáo bên thứ ba.

6. Các quyền theo dữ liệu 

Bạn có một số quyền nhất định để yêu cầu truy cập, điều chỉnh, xóa, hoặc các thao tác khác tương ứng với Dữ liệu Cá nhân khi theo yêu cầu của luật áp dụng.

7. An toàn dữ liệu

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân không bị mất mát, sử dụng trái phép, thay đổi hoặc cố tình phá hủy.

8. Chuyển dữ liệu xuyên biên giới

Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ thích hợp đối với việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo quy định cụ thể của pháp luật.

9. Thông báo đến người sử dụng tại California

Người sử dụng tại California có thể có thêm các quyền tương ứng với Dữ liệu Cá nhân của họ.

10. Các vấn đề khác

Chúng tôi cung cấp thông tin khác trong Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên truy cập này về: (i) cơ sở pháp lý để thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân, (ii) hậu quả khi không cung cấp Dữ liệu Cá nhân, (iii) quyết định được tự động đưa ra, (iv) tín hiệu không theo dõi (DNT), (v) ghi nhớ dữ liệu, (vi) liên kết đến trang web của bên thứ ba, (vii) các vấn đề về nhân viên và nhà thầu; và (viii) thay đổi Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên truy cập này.

11. Liên hệ với chúng tôi

Xin hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ nêu ở dưới đây nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

1. Thu nhập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi thu thập các loại Dữ liệu Cá nhân sau:

Dữ liệu Cơ bản: Tên, chức danh, công ty, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, và thông tin liên hệ.

Dữ liệu Đăng ký: yêu cầu nhận thông báo, đăng ký, tải về và tên người dùng/mật khẩu

Dữ liệu Dịch vụ: Địa chỉ IP, hệ thống nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID), lưu trữ phiên đăng nhập và các dữ liệu khác liên kết với thiết bị, và dữ liệu về việc sử dụng Trang web và thông tin của chúng tôi.

Dữ liệu Marketing: Dữ liệu về việc tham gia vào các cuộc triển lãm thương mại, ngày của các nhà đầu tư, các sự kiện kết nối, ủy nhiệm, hiệp hội, các dịch vụ mà bạn quan tâm và các ưu tiên khác.

Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi, hoặc thu thập tự động khi bạn tìm kiếm thông qua Trang web. Thông tin được thu thập tự động có thể bao gồm việc sử dụng chi tiết, địa chỉ IP, và thông tin được thu thập thông qua lưu trữ phiên truy cập, định hướng web, và các công nghệ theo dõi khác.

2. Sử dụng Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sử dụng các loại Dữ liệu Cá nhân ở trên nhằm các mục đích sau:

Mục đích Sử dụng

Loại Dữ liệu Cá nhân

Cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu, hồi đáp các câu hỏi của bạn,và cho phép AES liên hệ với quý khách

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị và Dữ liệu Marketing

Quản lý tài khoản của bạn, duy trì hoạt động kinh doanh, và cho phép bạn truy cập hệ thống độc quyền của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

Giúp cho Trang web của chúng tôi được cá nhân hóa, thu hút và dễ sử dụng

Dữ liệu Thiết bị

Bảo vệ tính an toàn, và chức năng hiệu dụng của Trang web và hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

Cung cấp dữ liệu liên quan đến marketing của chúng tôi hoặc các dịch vụ của các bên liên kết của chúng tôi hoặc các chương trình khuyến mại mà chúng tôi đang phát triển và các cơ hội sẵn có dành cho bạn.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị và Dữ liệu Marketing

Thể hiện việc tuân thủ và các nghĩa vụ pháp lý và thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi.

Dữ liệu Cơ bản, Dữ liệu Đăng ký, Dữ liệu Thiết bị

 

3. Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhóm người nhận sau:

Các bên liên kết: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân trong nhóm các công ty AES khi cần thiết theo các mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên

Các nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ để các nhà cung cấp có thể thay chúng tôi thực hiện các chức năng và theo hướng dẫn của chúng tôi để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã nêu ở trên ví dụ như marketing và dịch vụ lưu trữ web. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý đối với Dữ liệu Cá nhân và thay mặt chúng tôi sử dụng và xử lý Dữ liệu Cá nhân đó.

Kiểm toán viên và nhà tư vấn: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các kiểm toán viên để họ thực hiện chức năng kiểm toán và chia sẻ dữ liệu với nhà tư vấn để họ cung cấp tư vấn pháp lý và tư vấn khác.

Tái tổ chức doanh nghiệp: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với bất kỳ bên mua doanh nghiệp nào hoặc bên mua triển vọng đến mức độ mà pháp luật cho phép dưới hình thức sát nhập, mua lại, bán tài sản công ty, hoặc chuyển nhượng dịch vụ cho nhà cung cấp khác, cũng như trong trường hợp giải thể, phá sản hoặc quản lý tài sản mà trong đó Dữ liệu Cá nhân sẽ được chuyển nhượng như là tài sản của AES.

Cung cấp thông tin bắt buộc và các quyền hợp pháp: Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân để tuân thủ theo tống đạt, yêu cầu của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác, hoặc yêu cầu khác của chính phủ. Chúng tôi cũng chia sẻ Dữ liệu Cá nhân để thiết lập hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp, tài sản hoặc an toàn, hoặc các quyền, tài sản, an toàn của người khác, hoặc để chống lại các khiếu nại pháp lý.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về các bên mà chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu ở dưới đây.

4. Lựa chọn Marketing

Bạn có quyền kiểm soát liên quan tới việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm mục đích marketing trực tiếp. Nếu bạn không còn muốn nhận thêm bất kỳ thông tin marketing nào nữa, giữ nguyên danh sách địa chỉ mà trước đó bạn đã đăng ký, hoặc không muốn nhận bất kỳ thông tin marketing nào khác, bạn có thể lựa chọn không nhận những thông tin đó tại bất kỳ thời điểm nào. Hãy tìm hiểu thông tin liên quan trong đường link chưa đăng ký hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu cụ thể dưới đây.

5. Lưu trữ phiên truy cập

Khi bạn tìm kiếm và tương tác với Trang web, chúng tôi sử dụng và cho phép một số các đối tác tin cậy sử dụng tính năng lưu trữ phiên truy cập, định hướng trang web, và các công nghệ theo dõi tương tự (gọi chung là “lưu trữ phiên truy cập”) trên Trang web của chúng tôi để thu thập những thông tin nhất định về thiết bị, hoạt động trình duyệt và các nội dung của bạn.

Thông tin mà chúng tôi thu thập tự động có thể bao gồm thông tin cá nhân, nhưng chúng tôi có thể duy trì hoặc kết hợp thông tin đó với thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập dưới hình thức khác hoặc chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba. Những thông tin này giúp chúng tôi cải thiện Trang web và cung cấp dịch vụ tốt hơn, chuyên biệt hóa hơn, gồm cả việc cho phép chúng tôi ước tính khối lượng khách hàng, các hạng mục sử dụng, lưu trữ thông tin về ưu tiên của bạn, đẩy nhanh việc tìm kiếm của bạn, và nhận ra khi bạn quay lại Trang web của chúng tôi.

Vậy lưu trữ phiên truy cập là gì?

Lưu trữ phiên truy cập là khối lượng nhỏ các dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt, thiết bị, hệ thống thông tin hoặc trang web mà bạn đang xem. Một số loại lưu trữ phiên truy cập sẽ được xóa ngay sau khi bạn đóng trình duyệt, nhưng một số khác sẽ vẫn giữ nguyên sau khi bạn đóng trình duyệt để có thể nhận diện quý khách khi quý khách quay lại trang web. Để biết thêm thông tin về Lưu trữ phiên truy cập và Lưu trữ phiên truy cập hoạt động như thế nào, quý khách hãy tìm hiểu thông tin trong mục All About Cookies | Online Privacy and Digital Security.

Chúng tôi sử dụng tính năng Lưu trữ phiên truy cập như thế nào?

Chúng tôi sử dụng tính năng Lưu trữ phiên truy cập để cung cấp Trang web và các dịch vụ của mình, thu thập thông tin về việc cách sử dụng của bạn khi bạn truy cập Trang web để cải thiện trải nghiệm tính năng riêng biệt hóa, và để hiểu cáchsử dụng của bạn để cải thiện Trang web và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng cho phép một số đối tác tin cậy thiết lập tính năng Lưu trữ phiên truy cập trên Trang web của chúng tôi để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên Trang web của chúng tôi theo thời gian và trên các trang web khác nhau mà bạn truy cập. Thông tin này được sử dụng để cung cấp các quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên các trang web mà bạn truy cập, hay còn được gọi là quảng cáo theo sở thích và để phân tích hiệu quả của những quảng cáo đó.

Tính năng Lưu trữ phiên truy cập trên Trang web của chúng tôi thường được chia thành các loại sau:

Tính năng Lưu trữ phiên truy cập rất Cần thiết: Đây là những tính năng Lưu trữ phiên truy cập cần thiết để vận hành Trang web của chúng tôi. Tính năng này bao gồm lưu trữ phiên truy cập để bạn có thể đăng nhập vào các khu vực an toàn. Những tính năng lưu trữ phiên truy cập này là các tính năng theo phần và sẽ được xóa đi khi quý khách đóng trình duyệt.

Tính năng Lưu trữ phiên truy cập Hoạt động/Phân tich: Những tính năng này cho phép chúng tôi nhận diện và đếm số lượng người dùng Trang web của chúng tôi và hiểu phương thức những người dùng này tìm kiếm thông tin trên Trang web của chúng tôi như thế nào. Tính năng này giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của Trang web, ví dụ như, bằng cách đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng tìm thấy điều mà họ muốn. Những tính năng này là tính năng lưu trữ phiên truy cập theo phần, và được xóa đi khi bạn đóng trình duyệt. Chúng tôi sử dụng Google Analytics, và bạn có thể tìm hiểu thông tin về kiểm soát việc sử dụng tính năng lưu trữ phiên truy cập bằng Google Analytics ở bên dưới đây.

Tính năng Lưu trữ phiên truy cập Chức năng: Tính năng này cải thiện hoạt động chức năng của Trang web của chúng tôi và giúp bạn có thể sử dụng dễ dàng hơn. Ví dụ, tính năng lưu trữ phiên truy cập được sử dụng để ghi nhớ xem trước đó bạn đã quy cập vào Trang web nào và hỏi để duy trì đăng nhập vào trang web đó. Những tính năng lưu trữ phiên truy cập này là những tính năng ổn định, bởi vì tính năng này vẫn còn trên thiết bị của bạn để chúng tôi có thể sử dụng trong lần tiếp theo bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi. Bạn có thể xóa những tính năng lưu trữ phiên truy cập này thông qua các cài đặt trình duyệt của bạn.

Tính năng Lưu trữ phiên truy cập Mục tiêu: Những tính năng này ghi lại lượt truy cập của bạn trên Trang web của chúng tôi và các đường link bạn đã theo dõi để nhận ra bạn là khách ghé thăm trước đó và theo dõi hoạt động của bạn trên Trang web và các trang web khác mà bạn truy cập. Những tính năng này là những tính năng ổn định, bởi vì tính năng này vẫn còn trên thiết bị của bạn để chúng tôi có thể sử dụng trong lần tiếp theo quý khách truy cập vào Trang web của chúng tôi. Bạn có thể xóa những tính năng lưu trữ phiên truy cập này thông qua các cài đặt trình duyệt của bạn. Hãy tìm hiểu thông tin chi tiết dưới đây về việc bạn có thể kiểm soát tính năng lưu trữ phiên truy cập mục tiêu của bên thứ ba.

Các lựa chọn nếu bạn không muốn đặt tính năng lưu trữ phiên truy cập trên máy tính của mình?

Khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi lần đầu tiên, bạn sẽ được hỏi có Chấp nhận cookie hay không và bạn sẽ được cung cấp tùy chọn điều chỉnh Cài đặt cookie của mình. Bạn sẽ có tùy chọn chọn tham gia hoặc từ chối cookie theo yêu cầu của luật hiện hành.

Bạn cũng có thể tìm hiểu các cài đặt trình duyệt Internet, cụ thể dưới phần “Help” hoặc “Internet Options” để biết các lựa chọn mà bạn có đối với một số các tính năng Lưu trữ phiên truy cập. Nếu bạn tắt hoặc xóa một số tính năng Lưu trữ phiên truy cập trên các cài đặt trình duyệt Internet, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng các chức năng hoặc tính năng quan trọng của Trang web này, và quý khách có thể được yêu cầu phải nhập lại thông tin đăng nhập chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng tính năng lưu trữ phiên truy cập đối với Google Analytics và để lựa chọn các tính năng lưu trữ phiên truy cập, hãy truy cập địa chỉ Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Để tìm hiểu thêm về một số tính năng lưu trữ phiên truy cập được sử dụng theo sở thích dựa trên quảng cáo của các bên thứ ba, bao gồm thiết bị theo dõi, và để thực hiện một số lựa chọn về tính năng lưu trữ phiên truy cập, hãy truy cập địa chỉ Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance hoặc các cài đặt thiết bị.

6. Các Quyền theo Dữ liệu

Khi luật áp dụng yêu cầu, bạn có quyền xin xác nhận rằng chúng tôi duy trì một số Dữ liệu Cá nhân liên quan đến bạn, xác nhận nội dung, nguồn gốc, tính chính xác cũng như là quyền truy cập, xem, truy cập, xóa hoặc để khóa hoặc hủy xử lý một số Dữ liệu Cá nhân (mà không ảnh hưởng đến tính pháp lý của việc xử lý dựa trên việc chấp thuận trước khi hủy bỏ), bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết được nêu dưới đây.

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com

 

Cụ thể, quý khách có quyền phản đối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để marketing trực tiếp và trong một số các trường hợp khác, tại bất kỳ thời điểm nào. Hãy lưu ý rằng chúng tôi có thể cần phải giữ lại một số Dữ liệu Cá nhân mà luật áp dụng cho phép hoặc yêu cầu.

Nếu luật hiện hành có quy định, bạn có thể có quyền khiếu nại hoặc nêu mối quan ngại với các cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan tại khu vực tài phán mà bạn cư trú.

7. An ninh dữ liệu

Chúng tôi duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân không bị mất, truy cập trái phép, lạm dụng, thay thế, cung cấp hoặc vô tình phá hủy.Tuy nhiên không biện pháp an ninh nào có thể đảm bảo chống lại sự thỏa hiệp. Bạn cũng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của mình. Bạn không nên chia sẻ thông tin người dùng và mật khẩu với bất kỳ ai, và bạn không nên sử dụng lại cùng mật khẩu trên nhiều trang web.

Không may rằng, việc truyền thông tin qua mạng không hoàn toàn đảm bảo. Mặc dù chúng tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn về việc truyền thông tin cá nhân của quý khách đến Trang web của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc truyền thông tin cá nhân. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hủy bỏ các cài đặt bảo mật hoặc các biện pháp an ninh trên Trang web.

 

8. Truyền Dữ liệu Xuyên Biên giới

Chúng tôi truyền Dữ liệu Cá nhân đến các cơ quan tài phán khác nhau khi cần cho các mục đích đã nêu ở trên, bao gồm đến các cơ quan tài phán có thể không cung cấp cùng mức độ bảo vệ dữ liệu giống như quốc gia của bạn. Chúng tôi cung cấp các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế. Đối với việc truyền dữ liệu bắt nguồn từ Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), chúng tôi thực hiện các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn mà Liên minh Châu Âu đã phê chuẩn, và các giải pháp phù hợp khác để giải quyết vấn đề truyền dữ liệu xuyên biên giới theo yêu cầu của luật áp dụng. Khi được luật áp dụng yêu cầu, bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao các cơ chế phù hợp bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây.

 

9. Thông báo đến Người sử dụng tại California

Nếu bạn sinh sống tại California, Luật của Bang California yêu cầu chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về cách chúng tôi sử dụng và cung cấp thông tin của bạn như thế nào, và bạn có thêm các quyền bổ sung liên quan đến cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Chúng tôi đã nêu thông tin cụ thể về người sử dụng tại California như ở dưới đây.

Thông tin Cá nhân California: Phù hợp với phần “Thu thập Dữ liệu Cá nhân” như đã nêu ở trên, chúng tôi thu thập một số loại và các thông tin cụ thể về cá nhân mà được coi là “Thông tin Cá nhân” tại California (“Thông tin Cá nhân California). Cụ thể, chúng tôi có thể thu thập các loại Thông tin Cá nhân California như sau:

Thông tin nhận diện: tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, tuổi, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu trên trang web của chúng tôi, địa chỉ IP

Thông tin thương mại: các dịch vụ đã mua, đã thực hiện hoặc đã cân nhắc, hoặc lịch sử mua hoặc thực hiện hoặc xu hướng tìm kiếm trước đó, thông tin thanh toán, lịch sử giao dịch.

Thông tin về nghề nghiệp hoặc liên quan đến tuyển dụng;

Thông tin hoạt động trên mạng hoặc hệ thống điện tử khác: thông tin về máy tính và thông tin kết nối, số liệu thống kê trên các trang, thông tin đến và đi từ các trang web, dữ liệu quảng cáo và các thông tin truy cập các trang web tiêu chuẩn; và

Thông tin định vị vị trí: thông tin vị trí thực tế thông qua việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Nguồn thông tin. Chúng tôi thu thập một số loại Thông tin Cá nhân California từ bạn và các bên thứ ba khác như được nêu trong phần “Thu thập Dữ liệu Cá nhân” ở trên. Các nhóm bên thứ ba mà chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân California bao gồm:

 • Các đối tác bên thứ ba

 • Các ứng dụng bên thứ ba (bao gồm blog, chat rooms, hoặc trung tâm hỗ trợ);

 • Hệ thống quảng cáo; và

 • Các công ty hoặc tổ chức khác, ví dụ như các công ty nghiên cứu thị trường hoặc tìm kiếm dữ liệu.

Mục đích: Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân California nhằm mục đích kinh doanh và thương mại như được nêu trong phần “Sử dụng Dữ liệu Cá nhân” ở trên. Chúng tôi cũng chia sẻ và/hoặc cung cấp Thông tin Cá nhân California của bạn như sau:

Chia sẻ Thông tin Cá nhân California của bạn vì mục đích kinh doanh: Như đã nêu ở trên trong phần “Chia sẻ Dữ liệu Cá nhân”, chúng tôi có thể chia sẻ các loại Thông tin Cá nhân California của bạn với bên thứ ba, cơ quan cộng đồng hoặc chính phủ và các đối tác kinh doanh tương lai vì mục đích kinh doanh của chúng tôi:

 • Thông tin nhận diện

 • Thông tin thương mại

 • Thông tin nghề nghiệp hoặc thông tin liên quan đến tuyển dụng

 • Hoạt động trên mạng hoặc hoạt động hệ thống điện tử khác; và

 • Thông tin định vị vị trí.

Như được mô tả ở trên, ví dụ về các mục đích kinh doanh bao gồm hoàn thành dịch vụ, hoạt động nội bộ, ngăn chặn lừa đảo và các tổn hại khác, và tuân thủ theo pháp luật.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân California của bạn vì các mục đích khác: Chúng tôi có thể chia sẻ các loại Thông tin Cá nhân California của bạn như được liệt kê dưới đây cho bên thứ ba và dưới hình thức cấu thành “bán hàng” theo Luật California:

 • Thông tin nhận diện

 • Thông tin thương mại

 • Thông tin nghề nghiệp hoặc thông tin liên quan đến tuyển dụng

 • Hoạt động trên mạng hoặc hoạt động hệ thống điện tử khác

Thông tin này có thể được chia sẻ nhằm các mục đích sau: marketing, phân tích, hoặc đánh giá thực hiện dịch vụ.

Chúng tôi chắc chắn không chia sẻ Thông tin Cá nhân California của các cá nhân dưới 16 tuổi, dưới hình thức cấu thành “hoạt động bán hàng” theo luật California.

 • Quyền của Người sử dụng California: Theo một số trường hợp ngoại lệ, khi là công dân California, bạn có quyền, (i) yêu cầu truy cập vào Thông tin Cá nhân California của bạn, (ii) yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân California của mình; (iii) yêu cầu thông tin về Thông tin Cá nhân California của bạn mà chúng tôi đã cung cấp và/ hoặc “bán” (theo các điều khoản được xác định theo luật California) cho bên thứ ba trong vòng 12 tháng trở lại; và (iv) chọn không “bán” Thông tin Cá nhân California, như được nêu cụ thể ở trên.

 • Không được Bán Thông tin của tôi. Để chọn không “bán” Thông tin Cá nhân California của bạn tương ứng với tính năng lưu trữ phiên truy cập, hãy bỏ qua như được nêu trong phần “Lưu trữ phiên truy cập” ở trên. Để không chọn các nội dung “bán” thông tin khác, xin hãy liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây.

 • Thực hiện các quyền khác của Người sử dụng California. Nếu bạn muốn yêu cầu thực hiện các quyền khác của mình như được nêu chi tiết ở trên liên quan đến Thông tin Cá nhân California, chúng tôi sẽ không đối xử phân biệt bằng cách mời chàobạn chính sách giá hoặc dịch vụ khác, hoặc cung cấp cho bạn mức độ hoặc chất lượng dịch vụ khác, khi chỉ dựa trên yêu cầu này. Hãy xem phần “Liên hệ với Chúng tôi” dưới đây nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn thực hiện các quyền đó. Bạn cũng có lựa chọn chỉ định một cơ quan được ủy quyền để thay mặt cho mình thực hiện các quyền của mình. Đối với các cơ quan được ủy quyền thay mặt cho công dân California gửi yêu cầu, xin hãy liên hệ với chúng tôi như được nêu dưới đây, với bất kỳ bằng chứng nào mà bạn có thể hiện rằng bạn đã được khách hàng California ủy quyền thay mặt cho họ gửi yêu cầu.

10. Outras informações

(i) Cơ sở pháp lý của việc xử lý thông tin là gì?

Một số cơ quan tài phán yêu cầu giải thích cơ sở pháp lý cho việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi có một số cơ sở pháp lý về cách chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân, trong đó bao gồm : (a) tính cần thiết để thực hiện giao dịch (ví dụ là để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu; (b) tính cần thiết phải tuân thủ theo nghĩa vụ pháp lý (ví dụ khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân để lưu trữ hồ sơ theo các nghĩa vụ thuế hiện hành); (c) chấp thuận (nếu bạn đã chấp thuận phù hợp theo luật áp dụng), ví dụ như marketing trực tiếp hoặc một số tính năng lưu trữ phiên đăng nhập); và (d) tính cần thiết đối với các lợi ích pháp lý (ví dụ như khi chúng tôi thực hiện để duy trì hoạt động kinh doanh nói chung, bao gồm duy trì tính an toàn và an ninh của Trang web). Tương ứng với các lợi ích về mặt pháp lý, trong trường hợp chúng tôi là một doanh nghiệp B2B, chúng tôi thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân giới hạn về các liên hệ khách hàng và các cá nhân khác đại diện cho hoạt động của khách hàng, như là một trong các nỗ lực tổng thể của chúng tôi để giảm tác động của quyền riêng tư đối với các cá nhân.

(ii) Hệ quả của việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân là gì?

Bạn không cần phải cung cấp toàn bộ Dữ liệu Cá nhân được xác định trong Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên truy cập này để có thể sử dụng Trang web của chúng tôi hoặc để tương tác trực tiếp với chúng tôi, nhưng một số các chức năng sẽ không được cung cấp nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân. Nếu bạn không cung cấp một số Dữ liệu Cá nhân nhất định, chúng tôi không thể phản hồi lại yêu cầu của bạn, không thể thực hiện giao dịch với bạn, hoặc không thể cung cấp cho bạn hoạt động marketing mà chúng tôi nghĩ rằng bạn thấy cần thiết.

(iii) Chúng tôi có tham gia vào việc tự động đưa ra quyết định mà không có sự can thiệp của con người hay không?

Chúng tôi không sử dụng tính năng tự động đưa ra quyết định mà không có sự can thiệp của con người, bao gồm việc định hình, theo phương thức mà tạo ra các tác động pháp lý liên quan đến bạn hoặc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bạn.

(iv) Trang web không theo dõi tín hiệu (“DNT”) được gửi qua máy chủ trình duyệt có đúng không?

Chúng tôi cung cấp các thông lệ khác nhau của các tổ chức cung cấp trình duyệt và trong trường hợp thiếu tiêu chuẩn trong thị trường, chúng tôi không phản hồi lại các tín hiệu DNT tại thời điểm đó.

(v) Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong bao lâu?

Chúng tôi thường lưu trữ Dữ liệu Cá nhân liên quan đến các hoạt động marketing trong khoảng thời gian bạn chấp thuận thông tin marketing từ chúng tôi, và sau khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xóa những dữ liệu đó theo luật áp dụng. Đối với Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý theo các mục đích khác được mô tả ở trên, chúng tôi thường lưu trữ Dữ liệu Cá nhân đó không lâu hơn khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này, và khi được yêu cầu để giải quyết nghĩa vụ thuế, doanh nghiệp, tuân thủ, tranh chấp và các quyền và nghĩa vụ pháp lý khác.

Đối với Dữ liệu cá nhân tuân theo GDPR, trong phạm vi chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân liên quan đến các hoạt động tiếp thị dựa trên sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ ngừng xử lý sau khi bạn rút lại sự đồng ý của mình hoặc nó không còn được áp dụng. Dữ liệu Cá nhân liên quan đến truyền thông tiếp thị được lưu giữ không quá hai năm sau lần liên hệ với bạn gần nhất. Chúng tôi thường lưu giữ Dữ liệu Cá nhân trong thời gian không quá 5 năm kể từ khi quá trình xử lý cần thiết bắt đầu cho các mục đích liên quan đến hợp đồng, công ty và kiện tụng và không quá 10 năm kể từ khi quá trình xử lý cần thiết bắt đầu cho các mục đích liên quan đến thuế. Sau khoảng thời gian lưu giữ có liên quan, Dữ liệu Cá nhân sẽ được ẩn hoặc bị xóa, trừ khi chúng tôi được yêu cầu lưu giữ hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân theo cách khác theo luật, trong trường hợp đó, chúng tôi tuân theo các yêu cầu hiện hành. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng không có Dữ liệu Cá nhân nào về khách hàng, khách hàng tiềm năng, nhà phân phối, nhà cung cấp và người dùng cuối được lưu trữ lâu hơn mức cần thiết để đạt được các mục đích được mô tả ở trên.

(vi) Trang web của các bên thứ ba có được điều chỉnh theo Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên truy cập này hay không?

Trang web này có chưa các đường dẫn và tham chiếu đến các trang web khác được quản lý bởi các bên thứ ba không liên đới khác. Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này không áp dụng đối với trang web của các bên thứ ba. Khi bạn nhấn vào đường link để chuyển đến trang web của bên thứ ba, bạn sẽ phải tuân thủ theo chính sách bảo mật của trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu rõ về các chính sách bảo mật và an ninh của các trang web có liên kết của bên thứ ba trước khi cung cấp Dữ liệu Cá nhân trên trang web đó.

Chúng tôi hoạt động trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm Facebook, YouTube, Twitter, Glassdoor, and LinkedIn (“Truyền thông Xã hội”). Trang web này cho phép bạn kết nối và chia sẻ dữ liệu với phương tiện truyền thông xã hội. Bất kỳ nội dung nào bạn đăng tải lên phương tiện truyền thông xã hội đều là thông tin công khai và sẽ không được coi là bảo mật. Chúng tôi có thể đăng tải (hoặc đăng tải lại) trên Trang web của chúng tôi và các trang truyền thông xã hội của chúng tôi bất kỳ nhận xét hoặc nội dung nào mà bạn đăng tải lên các trang truyền thông xã hội của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội được điều chỉnh theo các chính sách bảo mật và các điều khoản của bên thứ ba sở hữu và vận hành những trang web này và sẽ không được điều chỉnh theo Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này.

(vii) AES xử lý các vấn đề bảo mật của nhân viên và nhà thầu như thế nào?

Dữ liệu Cá nhân về nhân viên, nhà thầu và các nhân sự tạm thời khác của AES được giải quyết thông qua các chính sách và các quy trình nội bộ của công ty, và không thuộc phạm vi áp dụng của Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này.

(viii) Chúng tôi sẽ xử lý bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này như thế nào?

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này theo thời gian khi các dịch vụ và quy trình riêng của chúng tôi thay đổi, hoặc khi được luật pháp yêu cầu. Ngày hiệu lực của Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này được đăng ở trên, và chúng tôi khuyến khích bạn truy cập vào Trang web của chúng tôi định kỳ để được cập nhật thông tin về các quy trình bảo mật. Chúng tôi sẽ đăng bản cập nhật của Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập lên Trang web và yêu cầu bạn chấp thuận bản điều chỉnh nếu yêu cầu hợp pháp.

 

11. Liên hệ với Chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào liên quan tới Chính sách Bảo mật và Lưu trữ phiên đăng nhập này, hãy liên hệ với chúng tôi:

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com