Điều Khoản Sử Dụng

Ngày Hiệu Lực / Sửa Đổi Gần Nhất: tháng Giêng 01, 2023

Chào mừng bạn đến với aes.com, trang web (“Trang Web”) của Tập đoàn AES (“AES” hoặc “chúng tôi”). Các điều khoản sử dụng này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được giao kết bởi và giữa bạn và AES. Điều Khoản Sử Dụng điều chỉnh việc bạn truy cập và sử dụng Trang Web này, bao gồm mọi nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC KHI BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Trang Web, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này. Nếu không đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này, bạn không được truy cập, hoặc sử dụng Trang Web.

Bạn phải ở độ tuổi trưởng thành (thường là mười tám (18) tuổi) tại nơi cư trú của bạn để sử dụng Trang Web này. Nếu bạn chưa đủ tuổi thành niên, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang Web này. Bạn chịu trách nhiệm về mọi hành động truy cập vào internet, phần mềm, dữ liệu di động, hoặc bất kỳ thiết bị hoặc dịch vụ nào khác cần thiết để truy cập Trang Web, bằng chi phí của chính bạn.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ĐƯỢC COI LÀ THỎA THUẬN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG, MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ THỂ BỊ CẤM BỞI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TẠI CÁC KHU VỰC PHÁP LÝ NHẤT ĐỊNH VÀ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN 


 

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, CÁC HẠN CHẾ VÀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI; TỪ BỎ QUYỀN KIỆN TẬP THỂ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY CÓ CÁC TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM, GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, VÀ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI, BAO GỒM VIỆC BẠN ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG, CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, HOẶC CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES, THÔNG QUA THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CÓ RÀNG BUỘC TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN. VUI LÒNG XEM MỤC THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI DƯỚI ĐÂY VÌ BẠN ĐANG TỪ BỎ CÁC QUYỀN NHẤT ĐỊNH, NHƯ QUYỀN ĐỐI VỚI VIỆC XÉT XỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN VÀ QUYỀN KIỆN AES TRONG MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ. 

Cập Nhật Điều Khoản Sử Dụng này

Chúng tôi sẽ cập nhật Điều Khoản Sử Dụng này vào từng thời điểm. Bất kỳ thay đổi nào đối với Điều Khoản Sử Dụng này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng tải Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi lên Trang Web. Chúng tôi sẽ đăng các thay đổi quan trọng về Điều Khoản Sử Dụng này một cách rõ ràng và dễ thấy trên Trang Web hoặc sẽ thông tin cho bạn về các thay đổi quan trọng đó bằng hình thức khác. Việc bạn sử dụng Trang Web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Điều Khoản Sử Dụng được sửa đổi. Bạn cần kiểm tra trang này vào từng thời điểm để biết về bất kỳ thay đổi nào, vì các thay đổi đó ràng buộc đối với bạn.


 

Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin nhất định từ bạn khi bạn truy cập và sử dụng Trang Web như mô tả trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies, được kết hợp trong Điều Khoản Sử Dụng này thông qua dẫn chiếu. Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies nêu rõ thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân và các loại thông tin khác, cách thức chúng tôi sử dụng các thông tin đó và thời điểm chúng tôi chia sẻ các thông tin đó. Bằng việc sử dụng Trang Web, bạn chấp thuận mọi hành động mà chúng tôi thực hiện liên quan đến thông tin của bạn tuân thủ Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies.


 

Nội Dung

Trang Web có chứa các Nội Dung nhất định. Từ “Nội Dung” có nghĩa là bất kỳ và tất cả thông tin, tài liệu, văn bản, lời văn, âm thanh, tiếng động, âm nhạc, minh họa, video, hình vẽ, hình ảnh, đồ họa, biểu đồ, ảnh, giao diện, biểu tượng, phần mềm, mã máy tính, dữ liệu, nhãn hiệu thương mại, lô-gô, khẩu hiệu, tài liệu đào tạo, câu hỏi, chức năng, quy trình, các cấu phần và nội dung khác, giao diện thiết kế, và thiết kế, lựa chọn, và bố trí Nội Dung, bao gồm tất cả quyền sở hữu trí tuệ trong các nội dung kể trên. Trừ khi được nêu khác đi trên Trang Web, tất cả Nội Dung là tài sản độc quyền của AES hoặc, được cấp phép cho AES sử dụng.


 

Quyền Sử Dụng đối với Trang Web và Nội Dung; Liên Kết đến Trang Web

AES cấp cho người dùng Trang Web quyền cá nhân, phi thương mại, hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể chấm dứt để truy cập và sử dụng Trang Web, phụ thuộc vào việc mỗi người dùng tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được đăng tải trên toàn bộ Trang Web, Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies và pháp luật hiện hành.  Quyền có giới hạn này tự động chấm dứt mà không cần thông báo cho người dùng nếu người dùng vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. 

Trừ trường hợp được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng, bạn không được sao chép, sửa đổi, sử dụng code lấy bố cục (frame), sao chép dữ liệu (mirror), hoặc phân phối Nội Dung dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả bằng thư điện tử hoặc bằng cách kết hợp Nội Dung trong một trang web khác) mà không có sự cho phép bằng văn bản của AES. Thay vào đó, AES khuyến khích bạn hướng người khác tới aes.com.

Việc sử dụng có tính chất thương mại, phát thanh hoặc truyền hình hoặc theo cách khác phổ biến bất kỳ Nội Dung trên bất kỳ phương tiện thông tin nào mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của AES bị nghiêm cấm. AES giữ quyền hạn chế việc truy cập vào Trang Web này và bổ sung, đình chỉ, hoặc sửa đổi bất kỳ chấp thuận nào đối với việc sử dụng Trang Web.

Nếu bạn muốn tạo ra một liên kết từ trang web của bạn tới aes.com, bạn có thể thực hiện việc đó với điều kiện là, trừ khi có thỏa thuận khác của AES, bạn không sử dụng lô-gô nhãn hiệu của chúng tôi cho liên kết, bạn chỉ liên kết đến trang chủ của AES, và bạn không tuyên bố hoặc ngụ ý rằng AES bảo trợ hoặc công nhận trang web của bạn, hoặc có bất kỳ sự liên quan hoặc mối liên hệ nào giữa bạn và AES. Bạn cũng có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, với điều kiện bạn liên kết một cách đúng đắn và hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng của chúng tôi. Liên kết tới các trang trong phạm vi Trang Web ngoài trang chủ (còn được gọi là liên kết sâu) phải được chấp thuận trước bằng văn bản của AES.


 

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trang Web và Nội Dung được bảo hộ bởi bản quyền, nhãn hiệu thương mại, bằng sáng chế, bí mật thương mại, và các quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ và độc quyền khác của Hoa Kỳ và nước ngoài. Trừ các quyền được cấp một cách rõ ràng cho bạn tại Điều Khoản Sử Dụng này, AES bảo lưu tất cả các quyền, quyền sở hữu, và lợi ích khác trong và đối với Trang Web và Nội Dung, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang Web và Nội Dung. Lợi ích sở hữu của AES trong và đối với Trang Web và Nội Dung bao gồm bất kỳ tài liệu nào được sao chép, được in, hoặc hiển thị liên quan đến Trang Web hoặc Nội Dung.

Bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với bất kỳ nhãn hiệu thương mại, hình ảnh tổng thể, tài liệu có bản quyền, hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác thuộc về AES, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố tới mức độ tối đa theo quy định của pháp luật.


 

Sử Dụng Nhãn Hiệu

AES sở hữu các nhãn hiệu thương mại, tên, lô-gô, phù hiệu, hoặc nhãn hiệu dịch vụ nhất định (“Nhãn Hiệu”). Bạn không có quyền sử dụng bất kỳ Nhãn Hiệu AES nào trừ trường hợp được đồng ý một cách rõ ràng bằng văn bản có chữ ký của AES.

Ví dụ (nhưng không giới hạn ở), nhãn hiệu thương mại sau đây được sử dụng tại Trang Web này là nhãn hiệu thương mại của AES:

aes vi

Trong trường hợp một tên hoặc lô-gô không xuất hiện ở trên, điều đó không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà AES đã xác lập trong bất kỳ sản phẩm hoặc tên dịch vụ, khẩu hiệu hoặc lô-gô nào của mình.

Ngoài ra, Trang Web có thể chứa đựng nhãn hiệu thương mại, tên, lô-gô, phù hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ, và tài liệu có bản quyền của bên thứ ba là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Không có quy định nào tại Điều Khoản Sử Dụng này cấp cho bạn bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với các nhãn hiệu hoặc tài liệu của bên thứ ba mà không có chấp thuận của bên thứ ba đó.


 

Hành Vi Trực Tuyến

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang Web và Nội Dung (trong phạm vi được cho phép theo Điều Khoản Sử Dụng này) cho các mục đích hợp pháp. Bạn bị cấm tham gia vào bất kỳ hành vi hoặc hành động nào sau đây khi sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung hoặc đăng tải lên hoặc chuyển tiếp thông qua Trang Web:

 • bất kỳ tài liệu nào xâm phạm; có hại; đe dọa; gian lận; phỉ báng; sỉ nhục; quấy rối; làm mất danh dự; thô bỉ; tục tĩu; khiêu dâm, khiếm nhã; công kích; tổn hại tới người khác; dâm dục; xúc phạm; thù hận; phân biệt chủng tộc; hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào hoặc các nội dung tương tự;

 • xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc sử dụng thông tin mật hoặc thông tin độc quyền của người khác

 • sử dụng các tài liệu được bảo hộ bởi các quyền sở hữu trí tuệ mà không có chấp thuận trước một cách rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ đó;

 • vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào của quốc tế, liên bang, tiểu bang, hoặc địa phương;

 • sao chép, nhân bản, tái tạo, phân phát, truyền tải, xuất bản, bán, đăng tải, cấp phép, cho thuê, sửa chữa, dịch thuật, sửa lại cho phù hợp, dùng kỹ thuật đảo ngược, phát tán, hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của Trang Web hoặc Nội Dung mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của AES hoặc chủ sở hữu liên quan;

 • theo ý kiến của AES, ảnh hưởng bất lợi đến đặc tính hoặc chức năng của Trang Web hoặc Nội Dung hoặc hạn chế hoặc cấm bất kỳ người nào sử dụng hoặc truy cập Trang Web hoặc Nội Dung;

 • sử dụng bất kỳ robot, trình thu thập thông tin, ứng dụng bot, bộ duyệt web, hoặc các thiết bị hoặc cơ chế tự động khác để truy cập, sử dụng, thu thập thông tin hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc Nội Dung;

 • chèn bất kỳ virus, phần mềm Trojan, sâu máy tính, bom hẹn giờ, cancelbot, hay phần mềm độc hại, mã độc, phần mềm quảng cáo, hoặc các chương trình máy tính khác mà có tính độc hại hoặc có thể gây hại, can thiệp, ngăn chặn một cách trái phép, hoặc chiếm đoạt Trang Web hoặc Nội Dung;

 • sử dụng code lấy bố cục (framing) hoặc áp dụng các kỹ thuật sử dụng code lấy bố cục (framing technique), sao chép dữ liệu, hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng của bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc Nội Dung;

 • đưa thông tin sai hoặc thông tin gây hiểu nhầm lên Trang Web, có hành vi gian lận hoặc làm giả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web, hoặc hành động một cách hiểm độc chống lại lợi ích kinh doanh hoặc danh tiếng của AES hoặc khách hàng của AES;

 • sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung để tạo ra trang web cạnh tranh hoặc cho mục đích sử dụng thương mại theo bất kỳ cách thức nào;

 • thu thập địa chỉ thư điện tử, tên, hoặc Dữ Liệu Cá Nhân khác của người dùng Trang Web hoặc để gửi thư rác cho những người dùng khác của Trang Web;

 • tham gia vào bất kỳ hành vi nào trong khi sử dụng Trang Web mà AES cho là không phù hợp, không được phép, hoặc trái với mục đích dự định của Trang Web; hoặc

 • đăng tải bất kỳ tài liệu nào mà có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự.

Nếu AES được thông báo về bất kỳ vi phạm nào của bạn đối với Điều Khoản Sử Dụng này, AES có thể điều tra và bằng toàn quyền tự quyết định của mình gỡ bỏ hoặc yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ tài liệu nào vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này. Ngoài ra, AES có thể thực thi quyền chấm dứt hoặc đình chỉ như quy định tại mục “Chấm Dứt” dưới đây, và/hoặc AES có thể hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để xử lý hành vi của bạn.


 

Virus

Mặc dù AES có sự cẩn trọng hợp lý để trách việc chèn virus hoặc mã độc thông qua Trang Web hoặc trong các thư điện tử mà AES gửi đi, AES không bảo đảm Trang Web hoặc thư điện tử không có virus. Chúng tôi khuyên bạn sử dụng phần mềm quét virus cập nhật trên máy tính của bạn để giảm thiểu hơn nữa rủi ro gặp phải virus hoặc mã độc khác. BẠN TỰ MÌNH CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ XEM THƯ ĐIỆN TỬ ĐƯỢC GỬI BỞI AES. AES TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỌI TRÁCH NHIỆM HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ VIỆC BẠN NHẬN HOẶC XEM THƯ ĐIỆN TỬ TỪ AES.


 

Thông Tin Bạn Cung Cấp

Khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi, ví dụ, khi bạn điền vào một biểu mẫu trực tuyến, bạn đồng ý rằng bạn chỉ cung cấp thông tin hiện thời, chính xác và bạn chỉ cung cấp thông tin mà bạn có quyền chia sẻ. Không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào vi phạm pháp luật hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của người khác.

Mặc dù AES nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để xem xét Nội Dung trên Trang Web, AES không thể giám sát hoặc gỡ bỏ một cách nhanh chóng bất kỳ tài liệu nào mà bạn đăng lên Trang Web. BẠN ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM AES VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY CON CỦA AES KHÔNG BỊ TỔN HẠI VÌ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ BẠN ĐĂNG TRÊN, TẢI LÊN, HOẶC PHỔ BIẾN SỬ DỤNG TRẠNG WEB.

Cơ Hội Việc Làm

Khi bạn đọc lướt mục cơ hội việc làm hoặc nộp đơn xin làm việc cho AES, bạn sẽ được chuyển đến một trang web của bên thứ ba để nộp sơ yếu lý lịch của mình và các tài liệu khác và để đăng ký nhiều cơ hội việc làm. Vui lòng xem Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies của chúng tôi để biết thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi nộp đơn xin làm việc cho AES. 

Bạn bảo đảm rằng tất cả các thông tin trong bất kỳ đơn xin việc nào mà bạn cung cấp là hiện thời, chính xác, và hoàn chỉnh. Không cung cấp bất kỳ bản sơ yếu lý lịch hoặc các tài liệu để xin việc thay mặt cho bất kỳ người nào ngoại trừ chính bạn. Việc bạn nộp đơn xin việc không đòi hỏi, dưới bất kỳ hình thức nào, AES phải xem xét đơn xin việc đó hoặc cân nhắc việc nhận bạn vào làm việc. Cơ hội việc làm có sẵn có thể thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào, với toàn quyền tự quyết định của chúng tôi và không cần thông báo.


 

Các Chương Trình, Sản Phẩm, Và Mức Phí

Giá cả và thông tin sẵn có về các chương trình, sản phẩm, dịch vụ và mức phí được đề cập trên hoặc được cung cấp thông qua Trang Web phụ thuộc vào tình trạng sẵn có, có thể không có sẵn để giao hàng ngay và các điều khoản không được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này có thể được áp dụng. AES có thể thay đổi giá, chương trình, sản phẩm, dịch vụ, và mức phí vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo cho bạn. Thông tin sẵn có về giá cả, chương trình, sản phẩm, dịch vụ và mức giá có thể bị giới hạn ở một số địa bàn, khu vực pháp lý hoặc quốc gia nhất định.


 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, TRANG WEB VÀ NỘI DUNG, ĐƯỢC CUNG CẤP THEO “NGUYÊN TRẠNG,” “NẾU CÓ SẴN,” VÀ KHÔNG CÓ SỰ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, AES TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ MỘT CÁCH RÕ RÀNG MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB VÀ NỘI DUNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, KHÔNG XÂM PHẠM, VÀ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO PHÁT SINH TỪ THÔNG LỆ GIAO DỊCH, LUẬT PHÁP, HOẶC TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI. 

BẠN HIỂU RẰNG AES KHÔNG THỂ VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC CAM ĐOAN RẰNG CÁC TỆP TIN KHẢ DỤNG ĐỂ TẢI XUỐNG TỪ INTERNET HOẶC TRANG WEB SẼ KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC [MÃ ĐỘC] KHÁC. BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN ĐẦY ĐỦ CÁC QUY TRÌNH VÀ ĐIỂM KIỂM TRA ĐỂ THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỤ THỂ CỦA MÌNH VỀ BẢO VỆ CHỐNG VIRUS VÀ SỰ CHÍNH XÁC CỦA DỮ LIỆU ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA, VÀ VỀ VIỆC DUY TRÌ CÔNG CỤ NGOÀI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI BẤT KỲ DỮ LIỆU BỊ MẤT NÀO.

AES KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH HOÀN CHỈNH, SỰ BẢO MẬT, TÍNH HỢP THỜI HOẶC TÍNH KHẢ DỤNG CỦA TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB. AES KHÔNG CAM ĐOAN RẰNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB SẼ LÀ CHÍNH XÁC, ĐÁNG TIN CẬY, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG BẤT KỲ SAI SÓT NÀO TRONG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB SẼ ĐƯỢC CHỈNH SỬA, HOẶC RẰNG TRANG WEB, NỘI DUNG TRANG WEB HOẶC MÁY CHỦ LƯU TRỮ TRANG WEB KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC CẤU PHẦN NGUY HẠI KHÁC, HOẶC RẰNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB SẼ ĐÁP ỨNG NHU CẦU HOẶC MONG MUỐN CỦA BẠN. AES KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ CUNG CẤP HỖ TRỢ HOẶC DUY TRÌ TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, AES SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO CÓ NGUYÊN NHÂN DO TẤN CÔNG TỪ CHỐI DỊCH VỤ PHÂN TÁN (DDoS), VIRUS HOẶC NỘI DUNG GÂY HẠI VỀ MẶT CÔNG NGHỆ CÓ THỂ LÂY NHIỄM CHO THIẾT BỊ MÁY TÍNH, CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU ĐỘC QUYỀN KHÁC KHI BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB, HOẶC TRÊN BẤT KỲ TRANG WEB NÀO LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB.

PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP VIỆC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NHẤT ĐỊNH. NẾU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN ĐÂY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

 

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP AES, CÁC CÔNG TY CON HOẶC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA AES, CÁC BÊN CẤP PHÉP, CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, CÁC NHÀ CUNG CẤP, CÁC CỐ VẤN CHUYÊN MÔN HOẶC CÁC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CHỦ SỞ HỮU HOẶC ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ (GỌI RIÊNG LÀ MỘT “BÊN THUỘC AES” VÀ GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN THUỘC AES”) SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, MANG TÍNH ĐIỂN HÌNH HOẶC MANG TÍNH HỆ QUẢ NÀO THEO BẤT KỲ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀO, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG TRANG WEB, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY , CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES, HOẶC VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG VÀ NGAY CẢ KHI BÊN THUỘC AES CÓ HIỂU BIẾT RÕ RÀNG VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI.

NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI TRANG WEB, NỘI DUNG TRANG WEB, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES THÌ QUYỀN YÊU CẦU KHẮC PHỤC DUY NHẤT VÀ RIÊNG BIỆT CỦA BẠN LÀ DỪNG VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB CŨNG NHƯ NỘI DUNG TRANG WEB. 

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN THUỘC AES ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI, TỔN THẤT VÀ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, NỘI DUNG TRANG WEB, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES HOẶC VIỆC BẠN TRUY CẬP VÀO HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG TRUY CẬP VÀO TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, SẼ KHÔNG VƯỢT QUÁ MỘT TRĂM ĐÔ-LA MỸ ($100). 

PHÁP LUẬT CỦA MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC LOẠI TRỪ MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

QUY ĐỊNH TRÊN ĐÂY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÔNG THỂ ĐƯỢC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, BẠN SẼ BỒI THƯỜNG, BẢO VỆ (THEO YÊU CẦU CỦA AES), VÀ BẢO ĐẢM CÁC BÊN THUỘC AES KHÔNG BỊ TỔN HẠI TỪ VÀ ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT, YÊU CẦU THANH TOÁN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, YÊU CẦU, KHIẾU KIỆN, KIỆN TUNGK, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI, PHÁN QUYẾT, GIẢI QUYẾT, TIỀN PHẠT, PHẠT TRỪ, CHI PHÍ VÀ PHÍ TỔN (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHI PHÍ TÒA ÁN VÀ PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ) PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN:  (A) VIỆC BẠN TRUY CẬP, SỬ DỤNG HOẶC LẠM DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG TRANG WEB; (B) VIỆC BẠN ĐẶT HÀNG VÀ THAM GIA VÀO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÔNG QUA TRANG WEB; (C) VIỆC BẠN VI PHẠM BẤT KỲ LUẬT, QUY CHẾ HOẶC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH NÀO CỦA QUỐC TẾ, LIÊN BANG, TIỂU BANG HOẶC ĐỊA PHƯƠNG; (D) VIỆC BẠN GỬI NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA; (E) VIỆC BẠN XÂM PHẠM HOẶC CHIẾM ĐOẠT CÁC QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA AES HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO; HOẶC (F) VIỆC BẠN VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN HOẶC CHÍNH SÁCH NÀO ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRÊN TRANG WEB.  CHÚNG TÔI BẢO LƯU, VÀ BẠN TRAO CHO CHÚNG TÔI QUYỀN RIÊNG BIỆT ĐỂ TIẾP NHẬN VIỆC BẢO VỆ VÀ KIỂM SOÁT BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO MÀ BẠN PHẢI CHỊU BỒI THƯỜNG.
 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỚI AES - THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI
CẢ HAI BÊN ĐỒNG Ý GIẢI QUYẾT BẤT KỲ TRANH CHẤP NÀO PHÁT SINH TỪ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB THÔNG QUA THỦ TỤC TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CÓ RÀNG BUỘC, TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, NHƯ ĐƯỢC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY.

TỪ BỎ QUYỀN. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHI ĐỒNG Ý VỚI TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CÓ RÀNG BUỘC, BẠN TỪ BỎ QUYỀN CỦA MÌNH VỀ VIỆC XÉT XỬ THEO THỦ TỤC BỒI THẨM ĐOÀN. BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG KHI ĐỒNG Ý VỚI TỐ TỤNG TRỌNG TÀI CÓ RÀNG BUỘC TRÊN CƠ SỞ CÁ NHÂN, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KHIẾU KIỆN CHỐNG LẠI AES TRONG MỘT VỤ KIỆN TẬP THỂ, VÀ TRỌNG TÀI VIÊN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KẾT HỢP HOẶC HỢP NHẤT KHIẾU KIỆN CỦA MỘT HOẶC NHIỀU NGƯỜI HOẶC NHIỀU BÊN TRONG MỘT VỤ KIỆN HOẶC THỦ TỤC TỐ TỤNG TẬP THỂ.

Trong trường hợp tòa án xác định rằng quy định trên đây không có khả năng thi hành, thì khiếu kiện đó phải được tách rời khỏi tố tụng trọng tài và đưa ra tòa án, phụ thuộc vào quyền kháng cáo của AES.

Thảo luận trên tinh thần thiện chí. Bạn và AES trước hết phải nỗ lực để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào thông qua các cuộc thảo luận hoặc trao đổi email trên tinh thần thiện chí. Nếu các bên không thể giải quyết tranh chấp thông qua các cuộc thảo luận trên tinh thần thiện chí, thì tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết duy nhất thông qua tố tụng trọng tài có ràng buộc theo quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Quy Tắc Trọng Tài. Bạn và AES đồng ý rằng tố tụng trọng tài sẽ được tiến hành bởi Hiệp Hội Trọng Tài Hoa Kỳ (“AAA”) theo Quy Tắc Trọng Tài Cho Người Tiêu Dùng (Consumer Arbitration Rules) của AAA, có hiệu lực tại thời điểm đó và như được sửa đổi trong Điều Khoản Sử Dụng này (“Quy Tắc Trọng Tài”). Quy Tắc Trọng Tài được đăng tải tại:  https://www.adr.org/Rules. Bạn và AES đồng ý rằng thỏa thuận phân xử trọng tài liên quan đến một giao dịch thương mại giữa các tiểu bang và do đó, Đạo Luật Trọng Tài Liên Bang điều chỉnh việc giải thích và thi hành thỏa thuận phân xử trọng tài này.

Khởi Kiện. Bên khởi kiện trọng tài phải cung cấp cho bên còn lại Đơn Khởi Kiện Trọng Tài theo quy định của Quy Tắc Trọng Tài. Bất kỳ Đơn Khởi Kiện Trọng Tài nào phải được lập thành văn bản và phải được gửi cho bên còn lại và AAA. Tranh chấp sẽ được phân xử bởi ba (3) trọng tài viên trung lập, các trọng tài viên sẽ được lựa chọn như sau:  (a) bên khởi kiện trọng tài sẽ chỉ định một trọng tài viên trong đơn khởi kiện trọng tài của mình; (b) bên bị kiện sẽ chỉ định một trọng tài viên trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được đơn khởi kiện trọng tài; (c) trong vòng 15 ngày kể từ khi AAA chỉ định hai trọng tài viên (thời hạn này có thể được gia hạn theo thỏa thuận của các bên), hai trọng tài viên sẽ cùng chỉ định trọng tài viên thứ ba, người này sẽ làm trọng tài viên chủ tọa.  Nếu hai trọng tài viên được các bên chỉ định không thể thống nhất việc chỉ định trọng tài viên chủ tọa trong thời hạn quy định thì AAA sẽ chỉ định chủ tọa theo quy định của Quy Tắc Trọng Tài.

Trọng tài viên. Các trọng tài viên có thẩm quyền riêng biệt trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ Điều Khoản Sử Dụng này hoặc liên quan đến Trang Web hoặc Nội Dung Trang Web, bao gồm khả năng thi hành và/hoặc việc lập thỏa thuận phân xử trọng tài được đưa ra giữa bạn và AES.

Địa điểm; Ngôn ngữ. Bạn đồng ý rằng tố tụng trọng tài sẽ diễn ra duy nhất tại Quận Arlington, Tiểu Bang Virginia. Tuy nhiên, trong trường hợp các khiếu kiện hoặc yêu cầu phản tố không vượt quá 25.000 USD, tranh chấp có thể được giải quyết chỉ dựa trên hồ sơ (desk arbitration) (xem Quy Tắc Trọng Tài để biết thêm chi tiết). Tuy nhiên, một bên có thể yêu cầu phiên họp giải quyết tranh chấp, hoặc một trọng tài viên có thể quyết định phiên họp giải quyết tranh chấp có cần thiết hay không. Thủ tục tố tụng trọng tài sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh.

Bảo mật. Thủ tục tố tụng trọng tài và thông tin được tiết lộ trong thủ tục tố tụng trọng tài không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu. Các bên sẽ không đưa ra bất kỳ ý kiến hoặc thông báo nào cho công chúng về đối tượng chính hoặc kết quả của bất kỳ thủ tục tố tụng trọng tài nào.

Thay đổi thỏa thuận phân xử trọng tài. Nếu AES sửa đổi điều khoản về thủ tục tố tụng trọng tài này, bạn có thể phản đối việc thay đổi đó bằng cách gửi cho AES thông báo bằng văn bản trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ khi chúng tôi đăng tải thay đổi đó lên Trang Web và bạn phải ngay lập tức dừng việc sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung Trang Web.

Quyết định của Trọng Tài Viên. Các quyết định và phán quyết của trọng tài viên sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc đối với các bên, nhưng sẽ không có hiệu lực mang tính tiền lệ. Trọng tài viên sẽ không có thẩm quyền giải quyết các thiệt hại ngoài những điều khoản được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.

Chi phí và phí tổn. Mỗi bên phải tự thanh toán chi phí và phí, bao gồm phí luật sư của chính bên đó, phát sinh từ thủ tục tố tụng trọng tài, trừ khi trọng tài viên xác định rằng khiếu kiện của bạn không đúng hoặc không có căn cứ, trong trường hợp đó trọng tài viên có thể yêu cầu bạn bồi hoàn cho chúng tôi các khoản phí và chi phí nhất định theo Quy Tắc Trọng Tài.

Các ngoại lệ. Bất kể quy định nào trái ngược với quy định tại Mục này, bạn và AES có quyền tìm kiếm biện pháp khắc phục tạm thời hoặc biện pháp khắc phục công bằng tại một tòa án có thẩm quyền xét xử để ngăn ngừa việc xâm phạm, chiếm đoạt trên thực tế hoặc có khả năng xảy ra đối với các quyền sở hữu trí tuệ của một bên.

Hơn nữa, trong trường hợp Điều Khoản Sử Dụng này được tuyên là một thỏa thuận với người tiêu dùng, một số quốc gia, khu vực pháp lý hoặc tỉnh, thành phố (chẳng hạn như Quebec) có thể nghiêm cấm thỏa thuận phân xử trọng tài này và/hoặc việc từ bỏ quyền khiếu kiện tập thể, trong trường hợp đó các phần áp dụng của điều khoản này sẽ được tách rời khỏi Điều Khoản Sử Dụng này và các điều khoản và điều kiện còn lại trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ tiếp tục có hiệu lực thực hiện đầy đủ.    
 

Xâm phạm bản quyền

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác, và chúng tôi đề nghị bạn thực hiện như vậy.  Nếu chúng tôi biết về những nội dung xâm phạm, chúng tôi nỗ lực nhanh chóng gỡ bỏ những nội dung này khỏi Trang Web.  Chính sách của chúng tôi là chấm dứt việc sử dụng Trang Web của những người vi phạm nhiều lần trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ.  Nếu bạn là cư dân của Hoa Kỳ, vui lòng xem chính sách Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ ("DMCA") dưới đây để biết thêm thông tin về cách gửi hoặc phản hồi các khiếu nại theo DMCA.

Thông Tin về Nhà Đầu Tư

Trang Web có chứa các tuyên bố mang tính dự báo trong phạm vi quy định của Đạo Luật Chứng Khoán năm 1933 và Đạo Luật Giao Dịch Chứng Khoán năm 1934. Tuyên bố mang tính dự báo bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những tuyên bố liên quan đến thu nhập, tăng trưởng và hiệu quả tài chính và hoạt động trong tương lai. Các tuyên bố mang tính dự báo không nhằm bảo đảm cho các kết quả trong tương lai, mà thay vào đó cấu thành các kỳ vọng hiện tại của AES dựa trên các giả định hợp lý. Thông tin tài chính dự báo dựa trên một số giả định quan trọng. Các giả định này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các dự báo của chúng tôi về đại dịch COVID-19, các dự báo chính xác về lãi suất trong tương lai, giá cả hàng hóa và giá ngoại hối, mức hiệu suất hoạt động và sản lượng điện bình thường liên tục tại các công ty phân phối của chúng tôi và hiệu suất hoạt động tại các đơn vị kinh doanh phát điện của chúng tôi phù hợp với các mức trong thời gian trước đây, cũng như việc ký kết các HĐMBĐ, chuyển đổi các khoản đầu tư tồn đọng và tăng trưởng của chúng tôi ở mức đầu tư thông thường và tỷ lệ hoàn vốn phù hợp với quá trình trước đây.

Các kết quả trên thực tế có thể khác đáng kể so với các kết quả dự báo trong các tuyên bố mang tính dự báo của chúng tôi do những rủi ro, bất ổn định và các yếu tố khác. Các yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến kết quả trên thực tế được trình bày trong hồ sơ của AES nộp lên Ủy Ban Chứng Khoán Và Sàn Giao Dịch Hoa Kỳ (“SEC”), bao gồm nhưng không giới hạn ở, những rủi ro được trình bày tại Điểm 1A: “Các Yếu Tố Rủi Ro” và Điểm 7: "Thảo Luận & Phân Tích của Ban Điều Hành” trong Báo Cáo Thường Niên năm 2019 của AES theo Mẫu 10-K và các báo cáo sau đó được nộp cho SEC. Người đọc nên đọc hồ sơ của AES để tìm hiểu thêm về các yếu tố rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của AES. AES không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ báo cáo mang tính dự báo nào, dù là do có thông tin mới, các sự kiện tương lai hoặc các vấn đề khác.

Bất kỳ Cổ Đông nào muốn nhận bản sao Báo Cáo Thường Niên năm 2019 của Công Ty theo Mẫu 10-K được nộp cho SEC vào ngày 27 tháng 02 năm 2020, có thể nhận miễn phí bản sao (không bao gồm các Phụ Lục) bằng cách gửi yêu cầu đến Văn Phòng Thư Ký Công Ty, Tập đoàn AES, 4300 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22203. Bạn cũng có thể yêu cầu các Phụ Lục, song bạn sẽ phải trả khoản phí tương đương với chi phí sao chụp các Phụ Lục này. Bạn cũng có thể nhận được một bản sao của Mẫu 10-K bằng cách truy cập Trang Web.

Trang Web và Nội dung Trang Web của Bên Thứ Ba

Trang Web của Bên Thứ Ba. Để thuận tiện cho khách thăm truy cập Trang Web, AES có thể đưa vào một số liên kết đến các trang web do các bên thứ ba sở hữu và vận hành (“Trang Web Bên Thứ Ba”), chứ không phải AES. AES không có quyền kiểm soát đối với những nội dung của trang web hoặc các nguồn tài nguyên đó, do vậy AES không chịu trách nhiệm nào về các thông lệ về quyền riêng tư, nội dung, hoặc giao dịch của Trang Web Bên Thứ Ba. Việc đưa vào một liên kết đến Trang Web Bên Thứ Ba trên trang web của AES không ngầm định sự xác nhận của AES đối với Trang Web Bên Thứ Ba đó hoặc nội dung, hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba. AES không có trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác của và không bảo đảm hoặc xác nhận bất kỳ Trang Web Bên Thứ Ba hoặc bất kỳ chương trình, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua các trang web đó. Bạn chịu mọi rủi ro và trách nhiệm liên quan đến việc bạn sử dụng Trang Web Bên Thứ Ba và nội dung, hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba.

Việc bạn sử dụng Trang Web Bên Thứ Ba và việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào của bên thứ ba đó mà bạn cung cấp cho hoặc trên Các Trang Web Bên Thứ Ba đó được điều chỉnh bởi điều khoản sử dụng và chính sách về quyền riêng tư của bên điều hành các trang web đó.

Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba. Trang Web có chứa nội dung của bên thứ ba để bạn tham khảo (“Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba”). Sự hiện hữu của Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba không có nghĩa là AES xác nhận Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba, đã rà soát Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba, hoặc có sự liên quan giữa AES và bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi truy cập Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba. Chẳng hạn, khi bạn xem dữ liệu thị trường do Ticker Technologies cung cấp, dữ liệu thị trường đó không được AES kiểm soát và bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi sử dụng dữ liệu đó. AES không có trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba nào.

Không có quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này trao cho bạn bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ Nội Dung Trang Web Bên Thứ Ba nào.

Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội

Liên kết đến các trang mạng truyền thông xã hội của AES (chẳng hạn như Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Glassdoor) (“Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội”) được đăng tải trên Trang Web.

Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội của AES nhằm cung cấp không gian để bạn tìm hiểu thêm về AES. Chúng tôi mong được đối thoại cởi mở và trung thực với bạn trên Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi, nhưng vì bất kỳ ai cũng có thể đăng trên Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi nên các bài đăng không nhất thiết phản ánh quan điểm của AES.

Chúng tôi có thể rà soát hoặc có thể không rà soát nội dung mà bạn đăng lên Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là mang tính xúc phạm, không phù hợp hoặc trái ngược với tầm nhìn của AES được đăng tải trên Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội của chúng tôi. Chúng tôi có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội để khóa những người dùng có hành vi xúc phạm, lạm dụng, gây rối hoặc vi phạm dưới hình thức khác đối với Điều Khoản Sử Dụng này hoặc bất kỳ quy định pháp luật áp dụng nào.

Nếu AES theo dõi (follow), thích (like), đăng lại tweet, yêu thích, chia sẻ (share), đăng lại hoặc thực hiện bất kỳ hành động tương tự nào đối với bất kỳ nội dung nào của người dùng trên Các Trang Mạng Truyền Thông Xã Hội, thì đó không phải là sự chứng thực đối với bên thứ ba đó hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty mà họ đại diện.

BẠN ĐỒNG Ý BẢO ĐẢM AES KHÔNG BỊ TỔN HẠI VÀ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ CỦA BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC NỘI DUNG MÀ BẠN ĐĂNG TẢI LÊN CÁC TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI CỦA AES, BAO GỒM CẢ CÁC BÀI ĐĂNG LẠI CỦA BÊN THỨ BA VỀ NHỮNG NỘI DUNG DO NGƯỜI DÙNG TẠO RA.

Thông Báo Tới Các Bậc Cha Mẹ

Trang Web này và Nội Dung không hướng đến người dưới tuổi thành viên tại nơi cư trú của người đó (thông thường là 18 hoặc 19 tuổi). Nếu bạn chưa đủ tuổi thành niên, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Trang Web này và Nội Dung.

Luật Điều Chỉnh; Địa Điểm Giải Quyết Tranh Chấp; Thời Hiệu Khởi Kiện

AES điều hành Trang Web này từ trụ sở của AES tại Arlington, Virginia, Hoa Kỳ. AES không đưa ra tuyên bố về việc Nội Dung hoặc Trang Web là phù hợp hoặc được cung cấp để sử dụng tại địa điểm cụ thể, hoặc cho các cá nhân hoặc tổ chức tại khu vực pháp lý cụ thể.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn có quy định khác, Điều Khoản Sử Dụng này được giao kết tại Tiểu Bang Virginia và sẽ được giải thích, diễn giải và điều chỉnh bởi pháp luật Tiểu Bang Virginia, mà không áp dụng các nguyên tắc liên quan đến xung đột pháp luật.

Trừ trường hợp pháp luật hiện hành tại khu vực pháp lý của bạn có quy định khác, mọi tranh chấp phát sinh theo Điều Khoản Sử Dụng này hoặc xuất phát từ việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung sẽ được giải quyết duy nhất tại các tòa án liên bang và tiểu bang có trụ sở tại Quận Arlington, Tiểu Bang Virginia, và bạn theo đây đồng ý tuân thủ thẩm quyền xét xử của các tòa án nêu trên.

Bạn từ bỏ bất kỳ và mọi quyền phản đối việc các tòa án nêu trên thực hiện thẩm quyền xét xử đối với bạn và quyền phản đối địa điểm giải quyết tranh chấp tại các tòa án đó.

TRỪ KHI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH TẠI NƠI CƯ TRÚ CỦA BẠN CÓ QUY ĐỊNH CẤM, MỌI KHIẾU KIỆN MÀ BẠN CÓ THỂ ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, NỘI DUNG CỦA TRANG WEB, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY HOẶC CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ & COOKIES, VÀ CÁC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG QUA TRANG WEB PHẢI ĐƯỢC KHỞI KIỆN TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI PHÁT SINH KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN; NẾU KHÔNG, KHIẾU NẠI HOẶC KHIẾU KIỆN ĐÓ SẼ VĨNH VIỄN HẾT THỜI HIỆU.

Không có nội dung nào trên Trang Web này được xem là lời đề nghị đối với bạn. Các sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có hoặc được hiển thị trên Trang Web sẽ không có hiệu lực trong trường hợp bị cấm.

Chấm Dứt

Nếu bạn vi phạm pháp luật hiện hành hoặc Điều Khoản Sử Dụng này, bạn sẽ ngay lập tức bị cấm tiếp tục sử dụng Trang Web hoặc Nội Dung, và chúng tôi có quyền hạn chế việc bạn truy cập vào Trang Web hoặc Nội Dung.

Gián Đoạn Sử Dụng. AES có toàn quyền điều chỉnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần Trang Web hoặc Nội Dung tại bất kỳ thời điểm và vì bất kỳ lý do nào.

Không Chịu Trách Nhiệm Về Việc Tạm Ngừng Hoặc Chấm Dứt. AES không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ người nào khác về mọi thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc AES điều chỉnh, tạm ngừng hoặc chấm dứt cho phép bạn truy cập vào Trang Web hoặc Nội Dung, hoặc trong trường hợp AES hạn chế việc cung cấp Trang Web hoặc Nội Dung (toàn bộ hoặc một phần).

Tình Trạng Không Thể Truy Cập Trang Web. Không làm giới hạn quy định chung tại các mục trước, Trang Web hoặc Nội Dung có thể không được cung cấp hoặc bị giới hạn vì nhiều lý do, và chúng tôi không chịu trách nhiệm trước bạn về việc không cung cấp Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở (a) lỗi phần cứng, phần mềm, máy chủ, mạng hoặc viễn thông, (b) điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh, bạo động, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, đình công, thiếu hụt lao động, v.v…, (c) các hạn chế về quy định và hành động khác của chính phủ, (d) gián đoạn do các công ty điện lực và dịch vụ tiện ích, và (e) gián đoạn do tin tặc tấn công (hacking) hoặc xâm nhập bằng mã độc khác.

Các Quy Định Chung

Hợp Tác Với Cơ Quan Thực Thi Pháp Luật. AES sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật nếu bạn bị tình nghi đã vi phạm pháp luật hiện hành. BẠN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM AES VÀ ĐẠI DIỆN CỦA AES KHÔNG BỊ TỔN HẠI VÌ HỢP TÁC VỚI, HOẶC TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN CHO, CƠ QUAN THỰC THI PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BẠN BỊ TÌNH NGHI VI PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

Chuyển Giao. Chúng tôi có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền và ủy quyền thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này tại bất kỳ thời điểm nào cho bất kỳ bên nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn không được chuyển giao các quyền hoặc ủy quyền thực hiện nghĩa vụ của mình theo Điều Khoản Sử Dụng này mà không có chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi và việc chuyển giao vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không có hiệu lực. Điều Khoản Sử Dụng này vì lợi ích của các bên kế nhiệm và các bên nhận chuyển giao của AES.

Tuân Thủ Pháp Luật. Tại mọi thời điểm, bạn phải tuân thủ tất cả các quy định và quy chế hiện hành của pháp luật quốc tế, liên bang, tiểu bang và địa phương về việc sử dụng Trang Web này và Nội Dung.

Bên Thụ Hưởng Là Bên Thứ Ba. Điều Khoản Sử Dụng này không trao quyền, quyền yêu cầu khắc phục hoặc quyền lợi cho bất kỳ chủ thể nào ngoài bạn và AES, ngoại trừ việc các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi là các bên thứ ba được thụ hưởng lợi ích từ Điều Khoản Sử Dụng này.

Giải Thích. Điều Khoản Sử Dụng này, các điều khoản được đăng tải trên toàn bộ Trang Web được áp dụng đối với bạn, và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies của chúng tôi, là toàn bộ thỏa thuận duy nhất giữa bạn và AES liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Trang Web và Nội Dung. Điều Khoản Sử Dụng này thay thế mọi thỏa thuận, thống nhất, cam đoan và bảo đảm trước đây và hiện thời về Trang Web bằng cả văn bản và lời nói.

Không Miễn Trừ. Việc AES không thực hiện bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này sẽ không cấu thành một sự miễn trừ quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác. Việc miễn trừ một quy định của Điều Khoản Sử Dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được lập bằng văn bản và có chữ ký của AES, và không được hiểu là AES từ bỏ quyền yêu cầu thực hiện hoặc căn cứ vào quy định hoặc quyền nêu trên trong tình huống đó hoặc tình huống khác.

Hiệu Lực Từng Phần. Nếu bất kỳ quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị tòa án hoặc hội đồng trọng tài có thẩm quyền tuyên vô hiệu, trái pháp luật, không có hiệu lực hoặc không có khả năng thực thi, quy định đó sẽ bị tách khỏi các quy định còn lại, và các quy định còn lại sẽ tiếp tục có đầy đủ giá trị và hiệu lực. Bất kể việc có quy định khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, AES bảo lưu mọi quyền, quyền tự bảo vệ và các giới hạn được cho phép theo pháp luật tại khu vực pháp lý của bạn.

Trao Đổi Liên Lạc Điện Tử. Điều Khoản Sử Dụng này và các thỏa thuận, thông báo hoặc trao đổi liên lạc khác giữa bạn và AES có thể được gửi đến bạn bằng phương thức điện tử trong phạm vi pháp luật cho phép. AES có thể gửi thông báo đến bạn bằng cách sử dụng thông tin liên hệ do bạn cung cấp, hoặc đăng tải các thông báo đó lên Trang Web. Vui lòng in hoặc lưu bản sao của mọi thỏa thuận, thông báo và trao đổi liên lạc khác để tiện theo dõi.

Phản Hồi. Nếu bạn gửi ý kiến hoặc phản hồi cho chúng tôi về Trang Web hoặc Nội Dung, ý kiến hoặc phản hồi đó sẽ được xử lý theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng các các ý kiến và phản hồi của bạn mà không phải chịu trách nhiệm hoặc trả thù lao cho bạn.

Không Được Quyền Thực Thi. Một người không phải là một bên trong Điều Khoản Sử Dụng này không được quyền thực thi bất kỳ điều khoản sử dụng nào theo pháp luật hiện hành.

Điều Khoản Sử Dụng Áp Dụng Đối Với Khách Hàng Tại Tiểu Bang New Jersey

Không có quy định nào trong Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng đối với khách hàng tại Tiểu Bang New Jersey nếu quy định đó giới hạn quyền yêu cầu khắc phục liên quan đến (i) sơ suất, (ii) yêu cầu bồi thường trách nhiệm sản phẩm, (iii) pháp luật về bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt, (iv) Bộ Luật Thương Mại Thống Nhất của Tiểu Bang New Jersey, hoặc (v) việc không bảo vệ hợp lý trước nguy hại phát sinh từ một số vi phạm hình sự của bên thứ ba (ví dụ: tin tặc tấn công và trộm cắp danh tính). Các quy định của Điều Khoản Sử Dụng này về việc loại trừ hoặc giới hạn một số thiệt hại không được áp dụng tại Tiểu Bang New Jersey đối với thiệt hại theo luật định, thiệt hại mang tính trừng phạt, mất dữ liệu, và tổn thất hoặc thiệt hại tài sản. AES bảo lưu mọi quyền, quyền tự bảo vệ và các giới hạn được cho phép theo pháp luật Tiểu Bang New Jersey và theo pháp luật của tiểu bang nơi bạn cư trú.

Các Bản Dịch

Ngôn ngữ chính thức của điều khoản sử dụng này là tiếng Anh. Các bản dịch Điều Khoản Sử Dụng này được cung cấp cho bạn chỉ phục vụ mục đích tham khảo. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng (trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác).


 

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Trang Web do Tập đoàn AES, một tập đoàn thành lập tại Tiểu Bang Delaware, điều hành được đăng ký tại Tiểu Bang Virginia.

Vui lòng gửi mọi thông báo hoặc câu hỏi và thắc mắc về Điều Khoản Sử Dụng này cho chúng tôi tới địa chỉ:

Tập đoàn AES

Người nhận: Bộ Phận Quan Hệ Công Chúng

4300 Wilson Boulevard

11th Floor

Arlington, VA 22203

publicaffairs@aes.com

Tập đoàn AES– Chính Sách Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ

Chính Sách Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ này (“Chính Sách DMCA”) chỉ áp dụng đối với công dân Hoa Kỳ.

Ngày Hiệu Lực / Sửa Đổi Gần Nhất: tháng Giêng 01,2023

 

Giới ThiệuTập đoàn AES(“AES” hoặc “chúng tôi”) tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác và bạn cũng cần làm như vậy.

AES đã đăng ký với Cục Bản Quyền Tác Giả của Hoa Kỳ theo Đạo Luật Giới Hạn Trách Nhiệm Xâm Phạm Bản Quyền Trực Tuyến (Online Copyright Infringement Liability Limitation Act) của Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ (17 U.S.C. § 512) (“DMCA”) theo đó nếu một người sở hữu bản quyền thông báo cho chúng tôi rằng các tài liệu trên aes.com (“Trang Web”), hoặc được liên kết đến Trang Web của AES, xâm phạm bản quyền của bạn, bạn có quyền yêu cầu gỡ bỏ các tài liệu đó (hoặc xóa đường dẫn đến các tài liệu đó) khỏi Trang Web theo quy định dưới đây.

Bạn phải gửi thông báo và thông báo phản đối về khiếu nại theo DMCA như được quy định tại mục này phù hợp với DMCA. AES SẼ CHỈ PHẢN HỒI THÔNG BÁO VỀ CÁO BUỘC XÂM PHẠM BẢN QUYỀN THEO ĐÚNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH.

Nếu chúng tôi nhận được thông báo hợp lệ về cáo buộc xâm phạm bản quyền, chúng tôi sẽ gỡ bỏ các tài liệu đó và tiến hành các bước hợp lý nhằm liên hệ với người sở hữu tài liệu bị gỡ bỏ để người đó có thể đưa ra ý kiến phản hồi bằng một thông báo phản đối.

Nếu chúng tôi nhận được thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ đăng tải lại các tài liệu liên quan trừ khi chúng tôi nhận được thông báo từ cá nhân hoặc tổ chức ban đầu đã đưa ra thông báo về cáo buộc xâm phạm bản quyền rằng họ đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án ban hành quyết định nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm bản quyền của đối tượng bị cáo buộc trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi nhận được bản sao thông báo phản đối.

Chúng tôi được phép chia sẻ các thông báo này với những người khác theo Chính Sách Về Quyền Riêng Tư & Cookies của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý tuyên bố sai sự thật một cách nghiêm trọng rằng tài liệu hoặc hoạt động trên Trang Web: (a) xâm phạm bản quyền của bạn; hoặc (b) đã bị gỡ bỏ hoặc khóa truy cập do nhầm lẫn hoặc nhận diện nhầm, bạn có thể phải bồi thường thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư) theo DMCA.

 

Cách Thức Thông Báo Khiếu Nại Xâm Phạm Bản Quyền

Theo quy định của DMCA, nếu bạn tin rằng các tài liệu có thể được tiếp cận trên hoặc từ Trang Web xâm phạm bản quyền của bạn, bạn phải gửi văn bản thông báo tới đại diện được chỉ định của chúng tôi như liệt kê dưới đây, bao gồm các thông tin sau:

 1. Thông tin nhận diện về sản phẩm được cấp bản quyền mà bạn khiếu nại là bị xâm phạm, hoặc nếu có nhiều sản phẩm được cấp bản quyền, một danh sách thể hiện các sản phẩm mà bạn khiếu nại là bị xâm phạm, với thông tin chi tiết đủ để cho phép chúng tôi định vị sản phẩm đó;

 2. Khẳng định việc bạn sở hữu sản phẩm được cấp bản quyền và sản phẩm đó bị gỡ bỏ khỏi hoặc khóa truy cập trên Trang Web;

 3. Thông tin đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bạn, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn;

 4. Ghi rõ như sau: “Tôi tin tưởng trên tinh thần thiện chí rằng việc sử dụng các tài liệu được cấp bản quyền mô tả trên đây và có trên Trang Web không được cho phép bởi người sở hữu bản quyền, đại diện của người sở hữu bản quyền hoặc theo sự bảo hộ của pháp luật”;

 5. Khẳng định nội dung thông báo là chính xác;

 6. Cam đoan về việc bạn được ủy quyền hành động nhân danh người sở hữu bản quyền được cho là bị xâm phạm;

 7. Chữ ký trực tiếp hoặc chữ ký điện tử của bạn; và

 8. Bạn xác nhận và đồng ý về việc DMCA quy định bạn có thể phải bồi thường thiệt hại (bao gồm cả các chi phí và phí luật sư) nếu bạn khiếu nại sai sự thật rằng các tài liệu xâm phạm bản quyền của bạn.

Vui lòng gửi văn bản thông báo qua đường chuyển phát nhanh hoặc thư thông thường tại Hoa Kỳ đến đại diện được chỉ định theo DMCA của chúng tôi tại địa chỉ:

Tập đoàn AES

Người nhận: Đại Diện Được Chỉ Định Theo DMCA: Trưởng Bộ Phận Truyền Thông

Kỹ Thuật Số

       11th Floor

       Arlington, VA 22203

       Email Address:  publicaffairs@aes.com

 

Thông Báo Phản Đối.

Nếu chúng tôi gỡ bỏ các tài liệu của bạn hoặc xóa đường dẫn đến các tài liệu của bạn xuất phát từ việc nhận được một thông báo theo DMCA, và bạn tin rằng việc gỡ bỏ hoặc xóa đường dẫn đó là một sự nhầm lẫn hoặc nhận diện nhầm, bạn có quyền phản hồi bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo phản đối theo quy định của DMCA. Thông báo phản đối phải gồm các nội dung sau:

 1. Danh sách (các) tài liệu mà AES đã gỡ bỏ, và vị trí của (các) tài liệu đó trước khi bị gỡ bỏ với thông tin chi tiết đủ để chúng tôi có thể xác định và định vị (các) tài liệu đó;

 2. Thông tin đủ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn

 3. Khẳng định việc bạn đồng ý tuân thủ thẩm quyền xét xử của Tòa Án Quận Liên Bang Hoa Kỳ thuộc quận mà bạn cư trú (hoặc Quận Arlington, Tiểu Bang Virginia, Hoa Kỳ nếu địa chỉ của bạn ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ);

 4. Khẳng định rằng bạn sẽ chấp nhận việc nhận tống đạt từ người gửi thông báo cho chúng tôi về cáo buộc xâm phạm bản quyền hoặc đại diện của người đó;

 5. Ghi rõ như sau: “Tôi cam đoan về việc tôi tin tưởng trên tinh thần thiện chí rằng tài liệu được xác định trên đây đã bị gỡ bỏ hoặc khóa truy cập xuất phát từ một sự nhầm lẫn hoặc nhận diện nhầm tài liệu sẽ bị gỡ bỏ hoặc khóa truy cập”; và

 6. Chữ ký trực tiếp hoặc chữ ký điện tử của bạn.

Vui lòng gửi văn bản thông báo qua đường chuyển phát nhanh hoặc thư thông thường tại Hoa Kỳ đến đại diện được chỉ định theo DMCA của chúng tôi tại địa chỉ:

       Tập đoàn AES

       Người nhận: Đại Diện Được Chỉ Định Theo DMCA: Trưởng Bộ Phận Truyền Thông

       Kỹ Thuật Số  

       4300 Wilson Boulevard

       11th Floor

       Arlington, VA 22203

       Email Address:  publicaffairs@aes.com

 

Đối Tượng Xâm Phạm Bản Quyền Tái Phạm.

AES có chủ trương chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của Trang Web đối với các đối tượng xâm phạm bản quyền tái phạm, chẳng hạn như bằng cách chấm dứt hoặc khóa tài khoản (tùy từng trường hợp).