Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.

Vận động hành lang và các hoạt động chính trị

Các cam kết và đóng góp cho tiến trình chính trị 

Mục đích của AES là cùng nhau thúc đẩy tương lai ngành năng lượng. Để hỗ trợ mục đích đó, AES tham gia vào quá trình chính trị và tin rằng chính sách tốt của chính phủ sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan của AES bao gồm khách hàng, nhân viên và cổ đông. Chúng tôi tham gia vào quá trình chính sách công tại Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực bao gồm các chương trình quan hệ chính phủ của công ty được thiết kế nhằm thông tin và thông báo cho các quan chức được bầu về các vấn đề chính sách công quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty. Các hoạt động vận động hành lang trực tiếp của AES hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh và mục tiêu giảm phát thải carbon của chúng tôi, đồng thời phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris.

Chúng tôi cung cấp báo cáo chi tiêu và đóng góp chính trị tự nguyện hàng năm cho chính phủ Hoa Kỳ, có thể xem ở đây:

Thành viên hiệp hội thương mại

AES duy trì tư cách thành viên trong các hiệp hội thương mại và các hiệp hội khác giúp thúc đẩy các mục tiêu kinh doanh của chúng tôi. Các hiệp hội này cung cấp một diễn đàn để các thành viên chia sẻ ý tưởng và phát triển những cách thức mới nhằm cải thiện lĩnh vực kinh doanh và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan khác nhau của AES. Tư cách thành viên và chi phí thanh toán của chúng tôi cho các hiệp hội thương mại cụ thể hoặc các tổ chức khác không có nghĩa là chúng tôi tán thành mọi quan điểm hoặc vấn đề mà các tổ chức đó có thể hỗ trợ. AES duy trì vai trò tích cực trong các hiệp hội thương mại mà chúng tôi tham gia để chúng tôi có thể giải quyết bất kỳ xung đột đáng kể nào giữa các Nguyên tắc của chúng tôi và quan điểm của các hiệp hội thương mại đó. Điều này bao gồm một trong các hiệp hội thương mại này và việc tham gia với họ để đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris, trong phạm vi điều này chưa xảy ra.

Tư cách thành viên chính trong các hiệp hội thương mại và những hiệp hội khác, hàng năm họ sẽ nhận hơn $25.000 từ AES, hoặc một công ty con của AES được liệt kê dưới đây:

  • Edison Electric Institute
  • Business Roundtable
  • American Clean Power Association
  • Solar Energy Industry Association
  • Energy Storage Association

Tham gia chính sách công

Chúng tôi thường xuyên liên lạc với các nhà hoạch định chính sách của chính phủ, các công chức và cơ quan quản lý ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương để bảo vệ và thúc đẩy các mục tiêu và lợi ích dài hạn của tất cả các bên liên quan của AES. Ngoài Báo cáo Đóng góp Chính trị tự nguyện của chúng tôi, AES gửi báo cáo hoạt động vận động hành lang hàng quý cho Văn phòng Thư ký Hạ viện Hoa Kỳ và Thư ký Thượng viện Hoa Kỳ. Những báo cáo công khai này có sẵn này bao gồm các chi phí của chúng tôi phát sinh liên quan đến các hoạt động vận động hành lang gồm tất cả các khoản thanh toán được giữ lại cho các công ty vận động hành lang, các tổ chức bên ngoài hoặc thông qua tư cách thành viên hiệp hội thương mại. Bạn cũng có thể tìm thấy các khoản đóng góp vận động hành lang, bao gồm cả những đóng góp được thực hiện thông qua Ủy ban Hành động Chính trị AES trong các báo cáo được liệt kê ở trên.

Quản lý các hoạt động chính trị và từ thiện

AES duy trì Chính sách Đóng góp Từ thiện và Tài trợ Chính trị để đảm bảo tất cả các khoản đóng góp từ thiện và tài trợ chính trị do AES hoặc bất kỳ công ty con nào của AES thực hiện thay mặt cho AES đều nhất quán với các Nguyên tắc của chúng tôi, Chương trình Nội quy và Tuân thủ của AES cũng như các luật và quy định điều chỉnh các hành động như vậy tại Hoa Kỳ và quốc tế. Các khoản đóng góp chính trị phải được Bộ phận Nội quy và Tuân thủ của AES chấp thuận dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ hoặc Văn phòng Giám đốc Pháp chế dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Pháp chế. Hàng năm, Ủy ban của Hội đồng Quản trị sẽ xem xét các khoản đóng góp từ thiện và tài trợ chính trị của AES và các công ty con. Tương tự như vậy, Chính sách Vận động Hành lang của chúng tôi cần có sự chấp thuận của Giám đốc Pháp chế và Tuân thủ của AES trước khi thuê bất kỳ cá nhân và tổ chức nào cung cấp dịch vụ vận động hành lang thay mặt cho AES.