IR resouces

Tham khảo cho nhà đầu tư

Chúng tôi hiểu rằng việc tiếp cận thông tin là rất quan trọng đối với các quyết định đầu tư sáng suốt. Dưới đây là một số tài nguyên mà bạn có thể thấy hữu ích:

Nguồn thu nhập cố định

Các tài liệu trong phần này có thể chứa thông tin lưu trữ và có thể bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai. Tuyên bố hướng tới tương lai chỉ nói về ngày tuyên bố cụ thể.

f

Tóm tắt các khoản vay có truy đòi 

Tài liệu này cung cấp thông tin tóm tắt về các khoản vay có truy đòi của chúng tôi, bao gồm số dư gốc vay, lãi suất, thời gian đáo hạn, lịch trả nợ và xếp hạng tín dụng. 

g

Bản tóm tắt các khoản vay không truy đòi 
 

Tài liệu này cung cấp thời gian đáo hạn theo kế hoạch đối với khoản vay không truy đòi của doanh nghiệp. Bản tóm tắt được cập nhật hàng quý và được đăng trên trang web của chúng tôi vào khoảng thời gian chúng tôi báo cáo kết quả hàng quý của mình.
 

f

Lịch sử các khoản thu từ các công ty con

Tài liệu này cung cấp các khoản thu từ các công ty con hàng năm theo Đơn vị Kinh doanh Chiến lược (SBU) và Doanh nghiệp (Tốp 10). Tài liệu này được cập nhật hàng năm và được đăng trên trang web của chúng tôi vào khoảng thời gian chúng tôi báo cáo kết quả cả năm của mình.
 

Ghi chú:

AES không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tài liệu trình bày nào, bao gồm bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào trong các tài liệu này, cho dù là có thông tin kết quả mới, các sự kiện trong tương lai hoặc các vấn đề khác. Những tài liệu này chỉ nên được sử dụng cho mục đích tham khảo.