IR resouces

  Инвестиционни ресурси

Ние разбираме, че достъпът до информация е от решаващо значение за вземането на информирани инвестиционни решения. Ето някои ресурси, които могат да Ви бъдат полезни:

 

Ресурси с фиксирана доходност

Материалите в този раздел на уебсайта могат да съдържат архивна информация и да включват прогнозни твърдения. Прогнозните твърдения се отнасят само за датата на конкретното твърдение.

f

Резюме на регресния дълг

Този документ предоставя обобщена информация за нашия неизплатен регресен дълг, включително баланс по главницата, лихвен процент, падеж, амортизация и кредитни рейтинги.

g

Резюме на дълга без право на регресен иск

Този документ предоставя обобщена информация за планираните падежи за дълг без право на регресен иск по дейности. Резюмето се актуализира на тримесечие и се публикува на нашия уебсайт по времето, когато отчитаме тримесечните си резултати.

f

Предишни разпределения на дъщерни дружества

В този документ са представени годишните разпределения на дъщерните дружества по стратегически бизнес звена (SBU) и компании (първите десет). Този документ се актуализира всяка година и се публикува на нашия уебсайт по времето, когато отчитаме нашите резултати за цялата година. 

Забележка:

AES не се ангажира да актуализира или преработва публично който и да е от тези презентационни материали, включително и прогнозни твърдения, съдържащи се в тези материали, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин. Тези материали следва да се използват само с цел хронологични справки.