Политика за поверителност и бисквитки 

Дата на влизане в сила: 1 януари 2023 г.


„Ей И Ес Корпорейшън“ (AES Corporation), с адрес 4300 Wilson Blvd., 11th Floor, Arlington, VA 22203 и нейните свързани и дъщерни дружества (наричани „Дружествата“ или „AES“) уважава поверителността на Вашите лични данни и е ангажирана да ги защитава, като прилага тази Политика.

Тази Политика за поверителност и бисквитки описва как AES събира, използва, споделя и обработва по друг начин данни, позволяващи идентифицирането на посетителите на този Уебсайт (дефиниран по-долу), лица за контакт с нашите клиенти, потенциални клиенти, дистрибутори, доставчици, крайни потребители и снабдители („Лични данни“). Тази Политика за поверителност и бисквитки се прилага за Лични данни, които събираме чрез нашата публично достъпна интернет страница или чрез всяка друга услуга, предлагана от AES, която е свързана с тази Политика за поверителност и бисквитки (наричани заедно „Уейбсайт“ или „Уебсайтове“), както и чрез имейл, текстово съобщение и други електронни съобщения, разменяни между Вас и AES, както и офлайн чрез контактни форми или друг вид комуникация с персонала на AES.

Тази Политика не се прилага за информация, събирана от трети страни, включително чрез приложения или съдържание (включително реклама), която може да се свърже или да бъде достъпена от или чрез Уебсайтовете.

Относно Политиката за поверителност и бисквитки, приложима за дейностите по набиране на персонал и кандидати за работа, моля, вижте Уведомлението за поверителност при кандидатстване| AES Corporation Careers.

Моля, прочетете внимателно тази политика, за да разберете повече за нея и нашите практики по отношение на Вашите лични данни и начина, по който ги обработваме. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, Вие избирате да не използвате нашите Уебсайтове или да не предоставяте тези лични данни на AES.

 

Като посещавате или използвате този Уебсайт, или като предоставяте на AES информация, позволяваща идентифициране, Вие се съгласявате с тази политика за поверителност, освен ако няма отделен договор между Вас и AES, уреждащ подобно разкриване на информация. Тази политика може да се променя периодично. Продължителната употреба на този Уебсайт или предоставянето на AES на информация, позволяваща идентифициране, след като сме направили промени по тази политика, ще се счита за приемане на тези промени, така че, моля, проверявайте периодично тази политика за направени актуализации.

За целите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), Ей И Ес Корпорейшън следва да бъде считана за администратор на данни, както и неговите дъщерни дружества и филиали се считат за получатели на Лични данни.

Деца под 16-годишна възраст

Нашият Уебсайт не е предназначен за деца под 16-годишна възраст. Лица под 16-годишна възраст нямат право да споделят лични данни към или на Уебсайта. Ние не събираме съзнателно лични данни от деца под 16 години. Ако сте под 16 години, не използвайте и не предоставяйте информация на този Уебсайт или чрез някои от неговите функционалности, не използвайте опциите за интерактивни или публични коментари на уебсайта и не ни предоставяйте лични данни, вкл. вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, име, използвано за идентификацията ви онлайн или потребителско име, което използвате. Ако установим, че сме събрали или получили лични данни от дете под 16 години без верификация или съгласие от родител, ще изтрием тези данни. Ако смятате, че може да разполагаме с лични данни от или относно дете под 16 години, моля, свържете се с нас по начина, описан по-долу.

Обобщение на основните термини

1. Събиране

Като организация тип „бизнес към бизнес“ ("B2B"), ние събираме имена, данни за контакт и други лични данни, свързани с нашите търговски взаимоотношения.

2. Използване

Ние използваме Лични данни, за да предоставяме услуги и да отговаряме на запитвания, да управляваме акаунти и да поддържаме бизнес дейности, да предоставяме съответния маркетинг, и за да изпълним своите бизнес цели и да осигурим законово съответствие.

3. Споделяне

При необходимост ние споделяме Лични данни, за да предоставяме услуги и да отговаряме на запитвания, и за да изпълним своите бизнес цели и да осигурим съответствие със законодателството.

4. Право на избор относно маркетинг дейности

Вие контролирате употребата на Лични данни от наша страна за целите на директния маркетинг.

5. Бисквитки

На нашия Уебсайт и в нашите канали за комуникация ние използваме бисквитки. Предоставяме право на избор относно използването на бисквитки, включително насоченото таргетиране към определени групи от трети страни и реклама.

6. Права на субекта на данните  

Вие имате определени права като да изисквате достъп до, коригиране на, изтриване или други действия по отношение на Вашите Лични данни, когато това е предвидено в приложимото законодателство.

7. Сигурност на данните

Разполагаме с технически и организационни мерки, за да защитаваме Личните данни от загуба, злоупотреба, промяна или унищожаване по непредпазливост.

8. Трансгранично движение на данни

Осигуряваме подходяща защита за транграничното движение на данни, когато това е предвидено от законодателството.

9. Уведомление до потребителите в Калифорния

Потребителите в Калифорния може да имат допълнителни права по отношение на техните Лични данни.

10. Други въпроси

В тази Политика за поверителност и бисквитки предоставяме информация за: (i) законови основания за събиране и обработване на Лични данни, (ii) последствия от непредоставяне на Лични данни, (iii) автоматизирано вземане на решения, (iv) сигнали „Не ме проследявай“, (v) съхранение на данни, (vi) хипервръзки към сайтове на трети страни, (vii) въпроси, свързани със служители и подизпълнители; и (viii) промени в тази Политика за поверителност и бисквитки.

11. Контакт с нас

Моля, при въпроси, свържете се с нас, както е указано по-долу.

 

1. Събиране на Лични данни

Събираме следните категории Лични данни:

Основни данни: Име, обръщение, дружество, служебни задължения, телефонен номер, пощенски адрес, имейл адрес, данни за контакт.

Регистрационни данни: Заявки за бюлетини, абонаменти, изтегляния, потребителски имена/пароли.
Данни за устройството: IP адрес, уникален идентификационен номер на устройството, бисквитки и други данни, свързани с устройството, както и данни за използването на нашия уебсайт и канали за комуникации.

Данни относно маркетинг дейности: Данни за индивидуални участия в търговски изложения, дни на инвеститорите и събития с цел събиране на контакти, квалификации, асоциации, услуги, от които се интересувате, както и други предпочитания.

Събираме тези данни директно от Вас, когато ни ги предоставяте, или автоматично, когато посещавате Уебсайта. Автоматично събраната информация може да включва данни за потреблението, IP адреси, както и данни, събрани чрез бисквитки, уеб маяци и други технологии за проследяване.

 

2. Използване на Лични данни

Използваме горепосочените категории Лични данни за следните цели:

Цел на използването

Категории Лични данни

Предоставяне на услугите, които сте заявили, отговаряне на Вашите запитвания и даване на възможност на AES да се свързва с Вас.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството и данни относно маркетинг дейности

Управляване на Вашите акаунти, поддържане на нашите бизнес дейности и разрешаване на достъп до нашите частни системи.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството

Превръщане на Уебсайта ни в по-персонален, интуитивен и лесен за използване.

Данни за устройството

Защита на сигурността и ефективното функциониране на нашия Уебсайт и информационни технологични системи.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството

Осигуряване на подходящ маркетинг за нашите услуги или услугите на свързаните с нас дружества или промоции, които разработваме, и възможности, които може да са достъпни за Вас.

Основни данни, регистрационни данни, данни за устройството и данни относно маркетинг дейности

Изпълняване на нашите законови задължения и задължения за спазване на приложимото законодателство и упражняване на нашите права по закон.

Основни данни, регистрационни данни и данни за устройството

3. Споделяне на Лични данни

Споделяме Лични данни със следните категории получатели:

Свързани с нас дружества: При необходимост споделяме Лични данни с дружествата в рамките на AES за целите, описани по-горе.

Доставчици на услуги: Споделяме Лични данни с доставчици на услуги, за да им позволим да изпълняват дейности от наше име и съобразно нашите инструкции, за да постигат целите, посочени по-горе, като маркетинг и уеб хостинг. Изискваме от доставчиците на услуги да гарантират адекватна сигурност за Личните данни и да използват и обработват такива Лични данни само от наше име.

Одитори и консултанти: Споделяме Лични данни с одитори за целите на изпълнение на функции, свързани с одита, и с консултанти за целите на предоставяне на юридически и други услуги.

Реорганизация на бизнеса. Споделяме Лични данни с всеки бизнес или потенциален клиент в рамките на допустимото от законодателството, като част от сливане, придобиване, продажба на активи на дружеството или прехвърляне на услуга към друг доставчик, както и в случай на неплатежоспособност и несъстоятелност, в които случаи Лични данни ще бъдат прехвърляни като актив на AES.

Задължително оповестяване на данни и законови права. Споделяме Лични данни, за да се съобразим с каквито и да било разпореждания на съда, съдебни заповеди, други видове правни процеси или други искания на правителствени органи. Споделяме също така Лични данни, за да установим или защитим нашите законови права, право на собственост или безопасност, или правата, собствеността и безопасността на други лица, както и с цел защита от правни искове и претенции.

Ако имате въпроси за получателите, с които споделяме Лични данни, моля, свържете се с нас, както е указано по-долу.

 

4. Право на избор относно маркетинг дейности

Може да контролирате как използваме Вашите Лични данни за директен маркетинг. Ако вече не желаете да получавате маркетингови комуникации, да останете в пощенския списък, за който преди това сте се абонирали, или не желаете да получавате каквито и да е други маркетингови комуникации, по всяко време може да се откажете от получаването на такава информация. Моля, посетете линка за отписване към съответната комуникация или се свържете с нас, както е указано по-долу.

 

5. Бисквитки

Докато преглеждате и си взаимодействате с Уебсайта, ние използваме и позволяваме определени доверени партньори да използват бисквитки, уеб маяци и други подобни технологии за проследяване (или общо казано „бисквитки“) на нашия Уебсайт, за да събират определена информация за Вашето оборудване, действия при сърфиране и поведение.

Информацията, която събираме автоматично, може да включва лична информация, но може да я поддържаме или да я свързваме с друга лична информация, която събираме по други начини или получаваме от трети страни. Това ни помага да подобрим нашия Уебсайт и да доставим по-добри и персонализирани услуги, включително ни позволява да изчислим размера на аудиторията и потребителското поведение, да съхраняваме информация за Вашите предпочитания, да ускорим Вашите търсения и да Ви разпознаваме, когато се завърнете в нашия Уебсайт.

Какво са бисквитките?

Бисквитките са малки количества данни, които се съхраняват във Вашия браузър, устройство, комуникация, или на страниците, които преглеждате. Някои бисквитки се изтриват, след като затворите Вашия браузър, докато други се запазват дори когато го затворите, за да може да бъдете разпознати, когато се върнете на уебсайта. Повече информация за бисквитките и за това как работят е достъпна на Всичко за бисквитките | Онлайн поверителност и дигитална сигурност.

Как използваме бисквитките?

Използваме бисквитки, за да предоставяме Уебсайта и нашите услуги, за да събираме информация за Вашето потребителско поведение, когато преглеждате Уебсайта, така че да подобрим Вашето персонализирано преживяване и да разберем потребителското поведение, за да подобрим нашия Уебсайт и услуги. Ние също така позволяваме и на определени доверени партньори да разположат бисквитки на нашия Уебсайт, за да събират информация за Вашите онлайн дейности в него с теченеие на времето, а също и в различни уебсайтове, които посещавате. Тази информация се използва за осигуряването на реклама, персонализирана според Вашите интереси към уеб сайтове, които посещавате, наричана още реклама въз основа на интереси, и за анализиране ефективността на тази реклама.

Бисквитките на нашия Уебсайт най-общо се разделят в следните категории:

Строго необходими бисквитки: Те са необходими за функционирането на нашия Уебсайт. Например, те включват бисквитки, които Ви позволяват да влезете в защитени зони. Това са сесийни бисквитки, които се изтриват щом затворите браузъра.

Аналитични бисквитки/Бисквитки на ефективността: Те ни позволяват да разпознаем и преброим броя на потребителите на нашия Уебсайт и да разберем как тези потребители го преглеждат. Това ни позволява да подобрим работата на нашия Уебсайт, като например, чрез гаранция, че потребителите ще могат лесно да намерят това, което търсят. Това са сесийни бисквитки и се изтриват, когато затворите Вашия браузър. Ние използваме Google Analytics. По-долу може да видите как да управлявате използването на бисквитки от Google Analytics.

Функционални бисквитки: Те подобряват функционалното представяне на нашия Уебсайт и го правят по-удобен за използване. Например, бисквитките служат за запомнянето на това, че преди сте посещавали Уебсайта и сте поискали да останете вписани. Тези бисквитки се класифицират като постоянни, защото те остават на Вашето устройство, за да ги използваме при Вашето следващо посещение на Уебсайта. Може да изтриете тези бисквитки чрез настройките на Вашия браузър.

Бисквитки за таргетиране: Те записват Вашето посещение на Уебсайта ни, страниците, които сте посетили и линковете, които сте последвали, за да бъдете разпознати като предходен посетител и за да се проследи активността Ви на уебсайта и други уебсайтове, които посещавате. Тези бисквитки се класифицират като постоянни, защото те остават на Вашето устройство, за да ги използваме при Вашето следващо посещение на Уебсайта. Може да изтриете тези бисквитки чрез настройките на Вашия браузър. Вижте по-долу повече подробности за това как можете да управлявате бисквитките за таргетиране от трети страни.

Какви са възможностите Ви, ако не искате да използвате бисквитки на компютъра си?

Когато влизате за пръв път на Уебсайта ни, ще бъдете попитани дали Приемате бисквитки и ще Ви бъде предоставена опцията да коригирате Вашите Настройки за бисквитки. Ще имате опцията да се включите или да се откажете от бисквитките, както се изисква от приложимото законодателство.

Можете също да прегледате настройките на Вашия интернет браузър, обикновено в разделите "Помощ" или "Интернет опции", за да направите избора, който желаете, за определени бисквитки. Ако деактивирате или изтриете определени Бисквитки в настройките на Вашия интернет браузър, може да не успеете да получите достъп до или да използвате важни функции или характеристики на този Уебсайт и може да се наложи да въведете отново данните си за влизане.

За да научите повече за използването на бисквитки за Google Analytics и за да направите избор по отношение на тези бисквитки, моля, посетете Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

За да научите повече за някои бисквитки, използвани за рекламиране въз основа на интереси от трети страни, включително чрез проследяване на различни устройства, и за да упражните определен избор по отношение на такива бисквитки, моля, посетете Digital Advertising AllianceNetwork Advertising InitiativeDigital Advertising Alliance-CanadaEuropean Interactive Digital Advertising Alliance или настройките на Вашето устройство.

6. Права на субекта на данни

Когато се предвижда в приложимото законодателство, имате право да получите потвърждение, че съхраняваме определени Лични данни, свързани с Вас, да проверите тяхното съдържание, произход и точност, както и право на достъп до, преглед, право на преносимост, изтриване, блокиране или оттегляне на съгласието за обработване на определени Лични данни (без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди неговото оттегляне), като се свържете с:

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com

По-специално, имате право по всяко време да възразите срещу използването на Лични данни от наша страна за директен маркетинг и в някои други ситуации. Моля, имайте предвид, че може да се наложи да съхраним определени Лични данни, както се изисква или разрешава от приложимото законодателство.

Когато е предвидено в приложимото законодателство, може да имате право да подадете жалба или да повдигнете въпрос пред съответните надзорни органи за защита на данните в юрисдикцията, в която пребивавате.

 

7. Сигурност на данните

Ние поддържаме технически и организационни мерки за защита на Личните данни от загуба, неоторизиран достъп, злоупотреба, промяна, разкриване или неволно унищожаване. Въпреки това нито една от мерките за сигурност не дава гаранция, че няма да бъде компрометирана. Вие също имате важна роля в защитата на Вашите Лични данни. Не трябва да споделяте потребителското си име и парола с никого и не трябва да използвате повторно пароли в повече от един уебсайт.

За съжаление, предаването на информация по интернет не е напълно безопасно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме безопасността на Вашите лични данни, предавани на нашия Уебсайт. Всяко предаване на лична информация е на Ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за заобикаляне на каквито и да било настройки за поверителност или мерки за сигурност, съдържащи се в уебсайта.

 

8. Трансгранично движение на данни

Прехвърляме Лични данни в различни юрисдикции, когато това е необходимо за целите, описани по-горе, включително в юрисдикции, които може да не осигуряват същото ниво на защита на данните като Вашата държава. Осигуряваме подходяща защита при трансгранично движение на данни, както се изисква от закона за международно прехвърляне на данни. По отношение на предаването на данни с произход от Европейското икономическо пространство ("ЕИП") прилагаме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, и други подходящи решения за регулиране на трансграничното движение на данни, както е предвидено в приложимото законодателство. Когато е предвидено в приложимото законодателство, можеда поискате копие за подходящите механизми, които сме въвели, като се свържете с нас, както е описано по-долу.

 

9. Уведомление до потребителите в щата Калифорния

Ако живеете в Калифорния, законодателството на щата Калифорния изисква от нас да Ви предоставим допълнителна информация за това как използваме и разкриваме Вашата информация и може да имате допълнителни права по отношение на това как използваме Вашата информация. По-долу сме включили тази специфична за Калифорния информация.

 • Лична информация за Калифорния. В съответствие с раздела "Събиране на Лични данни" по-горе, ние събираме определени категории и специфични видове информация за физически лица, които се считат за "Лична информация" в щата Калифорния ("Лична информация за Калифорния"). По-конкретно, ние можем да събираме следните видове Лична информация за Калифорния:

 • Идентификатори: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, възраст, дата на раждане, потребителско име и парола за нашите уебсайтове, IP адрес;

 • Търговска информация: закупени, получени или разглеждани услуги, история на други покупки или потребление, или тенденции на закупуване, информация за плащания, история на транзакциите;

 • Професионална или свързана със заетостта информация;

 • Информация за дейността в интернет или друга електронна мрежа: информация за компютъра и иформация за връзката, статистически данни за прегледите на страниците, трафика към и от уебсайтовете, данни за реклами и друга стандартна информация за уеблогове; и

 • Информация за геолокация: информация за физическото местоположение чрез използването на нашите услуги.

 • Източници. Събираме определени категории Лична информация за Калифорния от Вас и от други трети страни, както е описано в раздела "Събиране на Лични данни" по-горе. Категориите трети страни, от които събираме Лична информация за Калифорния, включват следното:

 • Трети страни партньори;

 • Приложения на трети страни (включително блогове, чат стаи или центрове за поддръжка);

 • Рекламни мрежи; и

 • Други дружества или организации, като например фирми за пазарни проучвания или агрегатори на данни.

 • Цели. Събираме Личната информация за Калифорния за бизнес и търговски цели, описани в раздела "Използване на Лични данни" по-горе. Ние също така споделяме и/или разкриваме Вашите Лични данни за Калифорния, както следва:

Споделяне на Вашата Лична информация за Калифорния за бизнес цели: Както е описано по-горе в раздел "Споделяне на Лични данни", ние можем да споделяме следните категории Ваша Лична информация за Калифорния с партньори от трети страни, публични или държавни органи и бъдещи бизнес партньори за нашите бизнес цели:

 • Идентификатори;

 • Търговска информация;

 • Професионална или свързана със заетостта информация;

 • Дейност в интернет или друга електронна мрежа; и

 • Информация за геолокация.

Както е описано по-горе, примерите за търговски цели включват изпълнение на услуги, вътрешни операции, предотвратяване на измами и други вреди и спазване на законодателството.

Споделяне на Вашата лична информация за Калифорния за други цели: Възможно е да споделяме следните категории от Вашата Лична информация за Калифорния с партньори от трети страни и по начин, който представлява "продажба" съгласно калифорнийското законодателство:

 • Идентификатори;

 • Търговска информация;

 • Професионална информация или информация, свързана със заетостта; и

 • Дейност в интернет или друга електронна мрежа.

Тази информация може да бъде споделена за следните цели: маркетинг, анализ или измерване на ефективността на услугите.

Ние не споделяме съзнателно Лична информация за Калифорния на лица под 16-годишна възраст по начин, който представлява "продажба" съгласно законодателството на щата Калифорния.

 • Права на потребителите в щата Калифорния. При спазване на определени изключения, като местен жител на щата Калифорния имате право на: (i) да поискате достъп до Вашата Лична информация за Калифорния; (ii) да поискате изтриване на Вашата Лична информация за Калифорния; (iii) да поискате информация за Вашата Лична информация за Калифорния, която сме разкрили и/или "продали" (в смисъла на дефинирането на този термин в законодателството на щата Калифорния) на трети страни през последните 12 месеца; и (iv) да се откажете от "продажбата" на Вашата Лична информация за Калифорния, както е описано по-горе.

Не продавайте моята информация. За да се откажете от "продажбата" на Вашата Лична информация за Калифорния по отношение на бисквитките, моля, откажете се, както е описано в раздел "Бисквитки" по-горе. За да се откажете от други "продажби", моля, свържете се с нас, както е описано по-долу.

Упражняване на други потребителски права в щата Калифорния. Ако желаете да упражните други свои права, както е описано по-горе, по отношение на Вашата Лична информация за Калифорния, ние няма да Ви дискриминираме, като Ви предлагаме различни цени или услуги, или като Ви предоставяме различно ниво или качество на услугите, единствено въз основа на това искане. Моля, вижте раздела "Свържете се с нас" по-долу, ако имате въпроси или искате да упражните такива права. Имате също така възможност да посочите упълномощен представител, който да упражни правата Ви от Ваше име. За упълномощени агенти, които подават искания от името на жители на щата Калифорния, моля, свържете се с нас, както е описано по-долу, с всички доказателства, с които разполагате, че сте упълномощени от калифорнийски потребител да подадете искане от негово име.

 

10. Друга информация

(i) Какво е правното основание за обработване?

Някои юрисдикции изискват да се предостави обяснение относно правното основание за събиране и обработване на Лични данни. Имаме няколко различни правни основания, въз основа на които събираме и обработваме Лични данни, включително: (а) необходимост за извършване на транзакция (например, за да предоставим заявените от Вас услуги); (б) необходимост за спазване на правно задължение (например, когато използваме Лични данни за водене на отчетност, за да обосновем данъчни задължения); (в) съгласие (когато сте предоставили съгласието си, когато такова е необходимо, съгласно приложимото законодателство, например за директен маркетинг или определени бисквитки); и (г) необходимо за легитимни интереси (например, когато действаме, за да поддържаме бизнеса си изобщо, включително поддържане на безопасността и сигурността на уебсайта). По отношение на легитимните интереси, като се има предвид, че сме B2B дружество, обикновено събираме и обработваме ограничени Лични данни за контакт с клиенти и други лица, действащи в качеството си на бизнесмени, като част от общите ни усилия за намаляване на въздействието върху неприкосновеността на личния живот на физическите лица.

(ii) Какви са последиците от непредоставянето на Лични данни?

Не е необходимо да предоставяте всички Лични данни, посочени в настоящата Политика за поверителност и бисквитки, за да използвате нашия Уебсайт или да взаимодействате с нас офлайн, но някои функционалности няма да бъдат достъпни, ако не предоставите определени Лични данни. Ако не предоставите определени Лични данни, може да не сме в състояние да отговорим на Ваше искане, да извършим транзакция с Вас или да Ви предоставим маркетинг, който смятаме, че би бил ценен за Вас.

(iii) Участваме ли в автоматизирано вземане на решения без човешка намеса?

Ние не използваме автоматизирано вземане на решения без човешка намеса, включително профилиране, по начин, който поражда правни последици за Вас или Ви засяга сериозно по друг начин.

(iv) Сайтът зачита ли сигналите "Не проследявай" ("DNT"), изпратени чрез браузъри?

Предвид различните практики на организациите, които предлагат браузъри, и липсата на стандарт на пазара, в момента не реагираме на сигнали DNT.

(v) Колко дълго съхраняваме Лични данни?

Обикновено съхраняваме Лични данни, свързани с маркетингови дейности, докато приемате маркетингови комуникации от нас, а при поискване ние ще изтрием тези данни по сигурен начин в съответствие с приложимото законодателство. За Лични данни, които събираме и обработваме за други цели, различни от описаните по-горе, обикновено съхраняваме тези Лични данни за не повече от периода, необходим за изпълнение на целите, описани в настоящата Политика за поверителност и бисквитки, и съобразно необходимото за справяне с данъчни и корпоративни изисквания, изисквания за нормативно съответствие, съдебни спорове и други права и задължения по закон.

По отношение на Личните данни, които са предмет на ОЗРД, доколкото обработваме Лични данни, свързани с маркетингови дейности, въз основа на Вашето съгласие, ние прекратяваме обработката, след като оттеглите съгласието си или то вече не е приложимо. В противен случай Личните данни, свързани с маркетингови комуникации, се съхраняват за не повече от 2 (две) години след последния активен контакт с Вас. Обикновено съхраняваме Лични данни за не повече от 5 (пет) години от началото на обработката, когато това е необходимо за договорни, корпоративни и съдебни цели, и за не повече от 10 години от началото на обработката, когато това е необходимо за данъчни цели. След изтичане на съответния период на съхранение Личните данни се анонимизират или изтриват, освен ако не сме задължени да съхраняваме или обработваме по друг начин Личните данни по закон, като в този случай спазваме приложимите изисквания. Полагаме усилия да гарантираме, че никакви Лични данни за клиенти, потенциални клиенти, дистрибутори, продавачи и крайни потребители не се съхраняват по-дълго от необходимото за постигане на целите, описани по-горе.

(vi) Уебсайтовете на трети страни регулират ли се от настоящата Политика за поверителност и бисквитки?

Този Уебсайт съдържа връзки и препратки към други уебсайтове, администрирани от несвързани с него трети страни. Настоящата Политика за поверителност и бисквитки не се прилага за такива уебсайтове на трети страни. Когато кликнете върху хипервръзка, за да посетите уебсайт на трета страна, ще бъдете обект на практиките за поверителност на този уебсайт. Препоръчваме Ви да се запознаете с практиките за поверителност и сигурност на свързаните уебсайтове на трети страни, преди да предоставите каквито и да било Лични данни на този уебсайт.

Ние сме активни в социалните медии, включително Facebook, YouTube, Twitter, Glassdoor и LinkedIn ("Социални медии"). Този Уебсайт Ви позволява да се свързвате и да споделяте данни със Социалните медии. Всичко, което публикувате в Социалните медии, е публична информация и няма да бъде третирано като поверително. Можем да публикуваме (или да препубликуваме) на Уебсайта и на нашите страници в Социалните медии всички коментари или съдържание, което публикувате на нашите страници в Социалните медии. Използването от Ваша страна на Социалните медии се урежда от политиките за поверителност и условията на третите страни, които притежават и управляват тези уебсайтове, а не от настоящата Политика за поверителност и бисквитки.

(vii) Как AES се справя с въпросите, свързани с поверителността на служителите и изпълнителите?

Личните данни за нашите служители, изпълнители и други работници, изпратени от предприятие ползвател на AES се разглеждат в съответствие с вътрешните политики и процедури на дружеството и са извън обхвата на настоящата Политика за поверителност и бисквитки.

(viii) Как ще се справим с евентуални промени в тази Политика за поверителност и бисквитки?

Възможно е да актуализираме тази Политика за поверителност и бисквитки периодично, когато нашите услуги и практики за поверителност се променят или когато това се изисква от закона. Датата на влизане в сила на нашата Политика за поверителност и бисквитки е публикувана по-горе и Ви препоръчваме да посещавате периодично нашия Уебсайт, за да сте информирани за нашите практики за поверителност. Ние ще публикуваме актуализираната версия на Политиката за поверителност и бисквитки на нашия Уебсайт и ще поискаме Вашето съгласие относно промените, ако това се изисква по закон.

 

11. Свържете се с нас

Ако имате въпроси или коментари относно тази Политика за поверителност и бисквитки или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на адрес:

Privacy Office

4300 Wilson Blvd.

11th Floor

Arlington, VA 22203

dataprotectionofficer@aes.com