Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.

Лобиране и политически дейности

Ангажименти и принос към политическия процес

Целта на AES е да ускорим бъдещето на енергията, заедно. Заради тази цел AES участва в политическия процес и вярва, че добрата правителствена политика е от полза за всички партньори на AES, включително клиенти, служители и акционери. Участваме в публичния политически процес в САЩ по различни начини, включително програми за корпоративни правителствени дейности, предназначени да образоват и информират служители на изборни длъжности по ключови въпроси от публичната политика, свързани с бизнеса на компанията. Действията на AES, свързани с директно лобиране, подкрепят нашите бизнес цели и целите за намаляване на въглеродните емисии и съответстват на целите на Парижкото споразумение.

Доброволно предоставяме на САЩ годишен отчет за политическите дарения и отчет на разходите, който може да бъде намерен тук:

Членства в търговски организации

AES членува в търговски и други организации, което помага за постигане на нашите бизнес цели. Тези организации предоставят на членовете си възможност да споделят идеи и да разработват нови начини за подобряване на индустрията и носят ползи за всички партньори на AES. Нашето членство във и плащанията към конкретни търговски асоциации или други организации не означава, че подкрепяме всяка тяхна позиция или всяка тема, които те могат да подкрепят.AES играе активна роля в търговските организации, в които членува, така че да може да контролира всеки сериозен конфликт между нашите ценности и позициите на тези организации.

По-долу са изредени членствата в търговски и други организации, които получават повече от 25 000 долара от AES или от дъщерна фирма на AES.

  • Edison Electric Institute
  • Business Roundtable
  • American Clean Power Association
  • Solar Energy Industry Association
  • Energy Storage Association

Ангажимент към държавната политика

Общуваме редовно с представители на правителството, длъжностни лица и представители на регулаторни органи на федерално, щатско и местно ниво, за да защитим и ускорим постигането на дългосрочните цели и интереси на всички партньори на AES. Освен доброволните доклади за политически дарения, AES внася тримесечни доклади за лобистки дейности в Канцеларията (Office of the Clerk) на Камарата на представителите на САЩ и секретаря на Сената. Тези доклади, които са публично достъпни, включват разходите ни във връзка с лобистки дейности, включително всички плащания към ангажирани лобистки фирми, външни субекти или чрез членство в търговска организация. В изброените доклади могат да се намерят и плащанията за лобистки дейности, включително тези, направени чрез Комисията на AES за политическа дейност.

Управление на политически и благотворителни дейности

AES има политика за благотворителни и политически дарения, за да гарантира, че всички такива дарения, направени от компанията или някоя от нейните дъщерни фирми, за сметка на AES, отговарят на нашите ценности, Програмата на AES за етика и съответствие, както и на законите и разпоредбите, регулиращи подобни практики в САЩ и по света. Политическите дарения трябва да бъдат одобрени от Отдела на AES за етика и съответствие под ръководството на главния ръководител по етика и съответствие или Правния отдел под ръководството на главния юрисконсулт. Всяка година комисията по управление към Съвета на директорите прави преглед на благотворителните и политическите дарения, направени от AES или някой от нейните филиали. Нашата политика за лобирането изисква одобрение от главния ръководител по етика и съответствие преди ангажирането на отделни лица или фирми да оказват лобистки услуги за AES.